CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Thủ Lăng Nghiêm 8 (2013): Vô công dụng đạo và sáu căn viên thông

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.7 (34 votes)
10.452 lượt nghe.
Bình luận