CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bát Đại Nhân Giác 08: Phát tâm Đại thừa (25/07/2010) Thích Nhật Từ

Ấn tống

Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 25/07/2010

Album: 
Pháp thoại tháng 07 năm 2010
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Bát Đại Nhân Giác
Bạn: Không có. TB: 2.5 (33 votes)
3.118 lượt nghe.
Bình luận