CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Công đức cúng dường, nhân quả nhiều đời, nhân quả của người lính, mật tông, viết sớ cầu an, cầu siêu, cúng dường pháp, mặc áo tràng, cúng thí thực, công phu khuya, tuổi hạn, độ ngườ

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2 (19 votes)
7.981 lượt nghe.
Bình luận