CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Đốt hàng mã, làm từ thiện và hồi hướng công đức (12/11/2011) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.2 (12 votes)
7.412 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

giac ngoc hue (chưa được kiểm chứng)
Kính bạch Thầy ! Con chưa tải được bài giảng nầy và bài bảy tâm niệm vượt khổ đau
15/11/2011 09:50:35 am