CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Vô Lượng Thọ 02: Khi nhà vua làm Bồ Tát (04/11/2012)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 11 năm 2012
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2012, Kinh Vô Lượng Thọ
Giảng tai chùa Xá Lợi, ngày 04/11/2012
634
Bạn: Không có. TB: 2.5 (31 votes)
9.947 lượt nghe.
Bình luận