CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Vô Lượng Thọ 04: 48 lời nguyện của Phật A Di Đà - Phần 2 (25-48) (18/11/2012)

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.3 (36 votes)
7.630 lượt nghe.
Bình luận