CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Niềm tin, vô ngã, ăn mặc khi đến chùa, lạy Phật, ăn chay, chuỗi hạt, Phật Pháp Tăng (28/12/2012)

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.6 (29 votes)
7.490 lượt nghe.
Bình luận