CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Hạnh phúc (05/2004)

Ấn tống
Giảng tài trường hạ chùa Phổ Quang, Hưng Phước, Phổ Đà, Giác Nguyên, Tịnh Xá Trung Tâm.
Album: 
Pháp thoại tháng 4-5 năm 2004
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Trung Bộ, Pháp thoại 2004
Bạn: Không có. TB: 2.1 (42 votes)
2.665 lượt nghe.
Bình luận