CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

Quyết nghi về vô thường (22/04/2007)
Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 22-04-07.
TT. Minh Nghĩa, TT. Chơn Không, ĐĐ. Nhật Từ, ĐĐ. Thiện Minh, ĐĐ. Quang Thạnh (Khoá tu 1 ngày an lạc, kỳ 2, Chùa Phổ Quang), ngày 15-04-07.
Hành trì và cõi âm (15/04/2007)
Giảng tại Long Hoa Ni Viện, ngày 15-04-07.
Tu là gì (08/04/2007)
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 08-04-07.
Năm Điều Đạo Đức (08/04/2007)
Chùa Tôn Vân - Tỉnh Long An, ngày 08/04/2007.
Kinh Trung Bộ 69 (Kinh Gulisàni) - Hành giả tâm linh (08/04/2007)
Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 08-04-07.
Quan Âm Thị Kính (06/04/2007)
Giảng tại Viên Giác Thiền Tự, ngày 06-04-07
Vai trò ngoại cảm và tâm linh (01/04/2007)
Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 01-04-07
Pháp đàm một ngày an lạc (01/04/2007)
Thích Thiện Bảo, Thích Lệ Thọ, Thích Đức Trường, Thích Nhật Từ (Chùa Phổ Quang), ngày 01-04-07.
Quyết Nghi Một Ngày An lạc (01/04/2007)
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 01-04-07