CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

GIẢI HẠN TAM TAI - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giangr tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020
VƯỢT QUA CẢM GIÁC SỢ HÃI TỘI LỖI - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020
ĐỌC KINH PHẬT ĐỂ NGHIỀN NGẪM CHÂN LÝ - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020
TÀ PHÁI THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020
BẮT ĐẦU CHO NHÂN DUYÊN LÀNH - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020
THỰC TẬP THIỀN QUA CHÚ ĐỊA BI - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020
THỤ TINH NHÂN TẠO - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020
BẢN CHẤT CỦA SỰ GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020
ĐỊNH TRONG THIỀN VÀ ĐỊNH TRONG BÁT CHÁNH ĐẠO
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020
CUNG CÁCH LẠY PHẬT - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020
THỜ PHẬT DƯỢC SƯ - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020
BUÔN BÁN GIA CẦM CÓ TẠO NÊN NGHIỆP SÁT?
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020

Video mới nhất

VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 15-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 15/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 14-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 13-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 13/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 12-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 12/03/2020
CHIA SẺ PHẬT PHÁP ONLINE - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020
KINH NÀO CỦA ĐỨC PHẬT? - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020