CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

GIỚI TÍNH THỨ BA CÓ ĐƯỢC XUẤT RA? - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 02/03/2020
CHUYỂN NGHIỆP NÓI DỐI - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 02/03/2020
GIỮ CHÁNH NIỆM TRONG ĐỜI SỐNG HÀNG NGÀY - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 02/03/2020
MỤC ĐÍCH TÂM LINH CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 24/03/2020
VỰC DẬY LÒNG TIN VÀO CHÁNH PHÁP - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 01/03/2020
NGƯỜI THỜ MẪU CÓ QUY Y ĐƯỢC KHÔNG? - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 01/03/2020
DẪN HƯƠNG LINH MẸ ĐI CHỢ MUA SẮM - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 01/03/2020
HÀNH THIỆN MONG CẦU PHƯỚC BÁU - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác ngộ, ngày 01/03/2020
HỘ NIỆM CHO NGƯỜI MẤT - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 01/03/2020
CHƠN NGÃ VÀ VÔ NGÃ - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 01/03/2020
NGHIỆP TRUNG BÌNH ĐỂ TÁI SINH LÀM NGƯỜI - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 01/03/2020

Video mới nhất

VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 15-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 15/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 14-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 13-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 13/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 12-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 12/03/2020
CHIA SẺ PHẬT PHÁP ONLINE - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020
KINH NÀO CỦA ĐỨC PHẬT? - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020