CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

PHẬT TỬ CÓ THUYẾT PHÁP ĐƯỢC KHÔNG? - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác nGộ, ngày 01/03/2020
NGỦ MƠ THẤY PHẬT VÀ BỒ-TÁT
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 01/03/2020
PHÁT NGUYỆN ĂN CHAY - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 01/03/2020
NGƯỜI ĐÃ MẤT CÓ CÒN QUY Y ĐƯỢC KHÔNG? - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 01/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 18-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 18/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 11-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 11/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 10-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 10/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 09-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 09/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 07-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 07/03/2020

Video mới nhất

VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 15-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 15/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 14-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 13-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 13/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 12-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 12/03/2020
CHIA SẺ PHẬT PHÁP ONLINE - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020
KINH NÀO CỦA ĐỨC PHẬT? - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020