CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

12/143-Nghi thức thọ Bát Quan Trai Giới-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 3 (32 votes)
16.063 lượt nghe.
Bình luận