CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

76/143-A Nan cầu Phật chỉ cái điên đảo (Kinh Lăng Nghiêm)

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 1.3 (1 vote)
14.475 lượt nghe.
Bình luận