CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

79/143-Hư không từ chơn tâm biến hiện (Kinh Lăng Nghiêm)-Phật Học Phổ Thông

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 0 (1 vote)
12.761 lượt nghe.
Bình luận