CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Chết an bình tái sinh hạnh phúc

Tiêu đề Mp3
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 01. Lời cảm tạ
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 02. Một cái nhìn thoáng qua về Bardo
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 03. Chương 1: Cuộc sống con người: Những ngày quý báu của chúng ta
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 04. Gốc rễ của nghiệp là sự chấp ngã
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 05. Sự đau khổ: Diệu đế thứ nhất
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 06. Chương 2: Hấp hối: Giờ khắc quyết định của cuộc sống
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 07. Thần chết có đến bắt tôi hay không?
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 08. Chương 3: Bản tánh tối thượng
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 09. Chương 4: Bardo: Lộ trình chuyển tiếp trọng yếu
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 10. Chương 5: Những chuyện kể của Bardo
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 11. Những xét xử gì chờ đợi tôi?
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 12. Bị triệu đến phiên tòa
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 13. Không sợ kẻ thù
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 14. Băng qua cánh đồng chết
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 15. Thân tướng bất khả phân với trí tuệ
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 16. Không có gì để lấy hay bỏ
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 17. Chương 6: Sự tái sanh: Chu trình nghiệp không thể tránh
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 18. Chương 7: Đức Phật Vô Lượng Quang và cõi Tịnh Độ Cực Lạc của Ngài
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 19. Chương 8: Làm thế nào giúp đỡ người chết và sắp chết
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 20. Chương 9: Những nghi lễ phục vụ cho người chết và sắp chết
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 21. Những phục vụ tôn giáo sau khi chết
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 22. Phụ lục: Một số nghi thức chết đơn giản của đạo Phật
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 23. Phụ lục B: Tám nghi lễ mật truyền của đạo Phật cho người chết và sắp chết
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 24. Thiền định và cầu nguyện của Phowa sự chuyển di tâm thức đến cõi tịnh độ cực lạc

Video mới nhất

Tuyên bố Vesak P2: Đạo Phật và trách nhiệm cùng chia sẻ - TT. Thích Nhật Từ
Tuyên bố Vesak P2: Đạo Phật và trách nhiệm cùng chia sẻ - TT. Thích Nhật Từ
Lễ bế mạc khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại Chùa Giác Ngộ
Lễ bế mạc khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại Chùa Giác Ngộ
Năm điều cần ghi nhớ - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ nhắc nhở giới tử trong lễ bế mạc khóa tu XGGD lần V tại chùa Giác Ngộ, ngày 31-05-2019
KHÓA KINH CHÚ LĂNG NGHIÊM TẠI HVPGVN cơ sở LMX Tháng 05-2019
Hội đồng Điều hành, Ban giảng huấn, Ban quản viện Tăng - Ni, 750 Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM tháng 05-2019
KHÓA KINH BỔN MÔN PHÁP HOA TẠI HVPGVN cơ sở LMX Tháng 05-2019
Hội đồng Điều hành, Ban giảng huấn, Ban quản viện Tăng - Ni, 750 Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM tháng 05-2019
Ý nghĩa của xuất gia - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong lễ thế phát Xuất gia gieo duyên lần V tại chùa Giác Ngộ, ngày 26-05-2019
Tuyên bố Vesak Liên Hiệp Quốc Điều 1 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 17-05-2019