CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Đức Phật và Phật Pháp

Tab chính

hiển thị 1 - 44 trên tổng 46
Tri ân - Lời tựa - Tiểu sử tác giả - Lời mở đầu
PHẦN 1: ĐỨC PHẬT - Chương 1: Từ Đản Sanh đến Xuất Gia
Chương 2: Chiến đấu để thành đạt Đạo Quả
Chương 3: Đạo Quả Phật
Chương 4: Sau khi Thành Đạo
Chương 5: Cung thỉnh Đức Phật truyền bá Pháp (Giáo Pháp)
Chương 6: Kinh Chuyển Pháp Luân, bài Pháp đầu tiên
Chương 7: Truyền bá Pháp (Giáo Pháp)
Chương 8: Đức Phật và thân quyến (I)
Chương 9: Đức Phật và thân quyến (II)
Chương 10: Những người chống đối và những Đại Thí Chủ
Chương 11: Những Đại Thí Chủ trong hàng vua chúa
Chương 12: Phái Đoàn và con đường Hoằng Pháp của Đức Phật
Chương 13: Đời sống hằng ngày của Đức Phật
Chương 14: Đức Phật nhập Vô Dư Níp-bàn (Đại Niết Bàn)
PHẦN 2: PHẬT PHÁP (DHAMMA) - Chương 15: Phật Giáo là gì?
Chương 16: Vài đặc điểm của Phật Giáo
Chương 17: Tứ Thánh Đế (Tứ Diệu Đế) - Bốn Chân lý Thâm diệu
Chương 18: Nghiệp Báo
Chương 19: Nghiệp là gì?
Chương 20: Sự Vận Hành của Nghiệp
Chương 21: Tính chất của Nghiệp
Chương 22: Khởi thủy của đời sống là gì?
Chương 23: Đức Phật và vấn đề Thần Linh Tạo Hóa
Chương 24: Do đâu tin có Tái Sanh?
Chương 25: Liên Quan Tương Sinh (Thập Nhị Nhân Duyên)
Chương 26: Những hình thức Sanh và Tử
Chương 27: Các Cõi của sự sống
Chương 28: Hiện tượng Tái Sanh
Chương 29: Cái gì đi Tái Sanh? (Lý Vô Ngã)
Chương 30: Trách nhiệm tinh thần
Chương 31: Nghiệp chuyển lên và Nghiệp chuyển xuống
Chương 32: Nghiệp Báo và Tái Sanh với người phương Tây
Chương 33: Níp-bàn (Niết Bàn)
Chương 34: Đặc tánh của Níp-bàn (Niết Bàn)
Chương 35: Con đường Níp-bàn (Niết Bàn) (I)
Chương 36: Con đường Níp-bàn (Niết Bàn) (II)
Chương 37: Năm Pháp Cái (Ngăn Che)
Chương 38: Con đường Níp-bàn (Niết Bàn) (III)
Chương 39: Phẩm hạnh Vô Sanh (A La Hán)
Chương 40: Lý tưởng của Bồ Tát, hay Bồ Tát Đạo
Chương 41: Ba La Mật (Parami) - Sự hoàn thiện
Chương 42: Tứ Vô Lượng Tâm
Chương 43: Tám Pháp thế gian

Video mới nhất

TT. Nhật Từ phát biểu trong Lễ Kỷ niệm & Hội thảo khoa học tại chùa Quán Sứ (Hà Nội)
TT. Thích Nhật Từ phát biểu tại chùa Quán Sứ - Hà Nội, ngày 27/11/2020.
Tu học Phật để nuôi dưỡng tâm cao quý, đạt hạnh phúc trong đời
TT. Thích Nhật Từ giảng trong Lễ Hằng thuận tại chùa Giác Ngộ, ngày 07/11/2020.
Bài tập về chú thích - Phương pháp nghiên cứu Phật học
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 15/10/2020.
Yêu cầu của luận văn, luận án - Phương pháp nghiên cứu Phật học
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam, ngày 15/10/2020.
TT. Nhật Từ trả lời phỏng vấn đài truyền hình An Viên
TT. Nhật Từ trả lời phỏng vấn đài truyền hình An Viên tại chàu Giác Ngộ, ngày 24/11/2020.
Vai trò khai sáng trí tuệ của Phật Dược Sư
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật tại chùa Giác Ngộ, ngày 15/11/2020.
Huấn từ của TT. Nhật Từ trong Lễ tri ân người khai sáng
TT. Nhật Từ ban đạo từ trong Lễ Tri ân người khai sáng tại chùa Giác Ngộ, ngày 19/11/2020.
Bảng viết tắt - Phương pháp Nghiên cứu Phật học
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 09/10/2020.