CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Đức Phật và Phật Pháp

Tab chính

Audio: 46
Mp3
Chương 26: Những hình thức Sanh và Tử
Tri ân - Lời tựa - Tiểu sử tác giả - Lời mở đầu
PHẦN 1: ĐỨC PHẬT - Chương 1: Từ Đản Sanh đến Xuất Gia
Chương 2: Chiến đấu để thành đạt Đạo Quả
Chương 3: Đạo Quả Phật
Chương 4: Sau khi Thành Đạo
Chương 5: Cung thỉnh Đức Phật truyền bá Pháp (Giáo Pháp)
Chương 6: Kinh Chuyển Pháp Luân, bài Pháp đầu tiên
Chương 7: Truyền bá Pháp (Giáo Pháp)
Chương 8: Đức Phật và thân quyến (I)
Chương 9: Đức Phật và thân quyến (II)
Chương 10: Những người chống đối và những Đại Thí Chủ
Chương 11: Những Đại Thí Chủ trong hàng vua chúa
Chương 12: Phái Đoàn và con đường Hoằng Pháp của Đức Phật
Chương 13: Đời sống hằng ngày của Đức Phật
Chương 14: Đức Phật nhập Vô Dư Níp-bàn (Đại Niết Bàn)
PHẦN 2: PHẬT PHÁP (DHAMMA) - Chương 15: Phật Giáo là gì?
Chương 16: Vài đặc điểm của Phật Giáo
Chương 17: Tứ Thánh Đế (Tứ Diệu Đế) - Bốn Chân lý Thâm diệu
Chương 18: Nghiệp Báo
Chương 19: Nghiệp là gì?
Chương 20: Sự Vận Hành của Nghiệp
Chương 21: Tính chất của Nghiệp
Chương 22: Khởi thủy của đời sống là gì?
Chương 23: Đức Phật và vấn đề Thần Linh Tạo Hóa
Chương 24: Do đâu tin có Tái Sanh?
Chương 25: Liên Quan Tương Sinh (Thập Nhị Nhân Duyên)
Chương 27: Các Cõi của sự sống
Chương 28: Hiện tượng Tái Sanh
Chương 29: Cái gì đi Tái Sanh? (Lý Vô Ngã)
Chương 30: Trách nhiệm tinh thần
Chương 31: Nghiệp chuyển lên và Nghiệp chuyển xuống
Chương 32: Nghiệp Báo và Tái Sanh với người phương Tây
Chương 33: Níp-bàn (Niết Bàn)
Chương 34: Đặc tánh của Níp-bàn (Niết Bàn)
Chương 35: Con đường Níp-bàn (Niết Bàn) (I)
Chương 36: Con đường Níp-bàn (Niết Bàn) (II)
Chương 37: Năm Pháp Cái (Ngăn Che)
Chương 38: Con đường Níp-bàn (Niết Bàn) (III)
Chương 39: Phẩm hạnh Vô Sanh (A La Hán)
Chương 40: Lý tưởng của Bồ Tát, hay Bồ Tát Đạo
Chương 41: Ba La Mật (Parami) - Sự hoàn thiện
Chương 42: Tứ Vô Lượng Tâm
Chương 43: Tám Pháp thế gian
Chương 44: Những vấn đề của kiếp nhân sinh
Phụ bản