CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Một số vấn đề giới luật

Tab chính

Audio: 23
Mp3
Lời nói đầu
01. Đôi nét về giới luật
02. Các cấp độ giới pháp
03. Tính chất giáo dục của giới luật phật giáo
04. Giới luật là công truyền hay bí truyền
05. Thập tuế tằng giá là thế nào?
06. Thế nào là phá hòa hợp Tăng?
07. Giới luật có thể thay đổi được không?
08. Trách nhiệm làm thầy
09. Phép cung kính
10. Các già nạn với người xuất gia
11. Thể thức cử tội
12. Thể thức sám hối các tội
13. Phương pháp diệt tránh
14. Kiết hạ an cư
15. Ý nghĩa tự tứ
16. Thể thức tự tứ
17. Ý nghĩa của Y-ca-thi-na
18. Pháp phục - Ý nghĩa và công dụng
19. Tháp - Ý nghĩa và công dụng
20. Ba mươi lăm tác hại của rượu
21. Lời khuyên bỏ rượu thịt
Phụ lục