CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Phật Học Phổ Thông

Tab chính

Audio: 106
Mp3
3/143-Lược sử đức Phật từ giáng sanh đến thành đạo-Phật Học Phổ Thông
36/143-Quán Sổ Tức-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
37/143-Quán Bất Tịnh-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
38/143-Quán Từ Bi-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
40/143-Quán Giới Phân Biệt-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
41/143-Bố Thí Ba La Mật (Lục Độ)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
45/143-Thiền Định Ba La Mật (Lục Độ)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
55/143-Luật Tôn (10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa)-Phật Học Phổ Thông
59/143-Thiền tôn (tt) (10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa)-Phật Học Phổ Thông
64/143-Thiên Thai Tôn (10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa)-Phật Học Phổ Thông
78/143-A Nan không hiểu hỏi Phật (Kinh Lăng Nghiêm)-Phật Học Phổ Thông
81/143-Phật dạy chơn tâm phi tất cả tướng (Kinh Lăng Nghiêm)
89/143-Mười món ma về Hành Ấm và Thức Ấm (Kinh Lăng Nghiêm)
109/143-Duy Thức Tam Thập Tụng Dị giải-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
113/143-Duy Thức Tam Thập Tụng Dị giải (tt)-Phật Học Phổ Thông
123/143-Luận Đại Thừa Khởi Tín (tt)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
135/143-Kinh Kim Cang (lược giải)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
140/143-Phần Duyên Khởi (Bát Nhã tâm kinh toát yếu)-Phật Học Phổ Thông
143/143-Một Sự Ngiệp Của Đời Tôi-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
1/143-Lời Nói Đầu (Quyển 1)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
2/143-Đạo Phật-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
4/143-Lược sử đức Phật từ thành đạo đến nhập Niết Bàn
5/143-Quy Y Tam Bảo-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
7/143-Sám Hối-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
8/143-Thờ Phật Lạy Phật Cúng Phật-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
9/143-Tụng Kinh Trì Chú Niệm Phật-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
11/143-Bát Quan Trai Giới-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
12/143-Nghi thức thọ Bát Quan Trai Giới-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
13/143-Bổn phận của Phật tử tại gia-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
14/143-Vu lan Bồn-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
15/143-Vô Thường-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
17/143-Nhân Quả-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
18/143-Luân Hồi-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
20/143-Tứ Nhiếp Pháp-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
21/143-Lục Hòa-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
22/143-Tịnh Độ-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
24/143-Khái quát về Tứ Diệu Đế-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
27/143-Tập đế (tt)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
28/143-Diệt đế-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
29/143-Diệt đế (tt)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
30/143-Đạo đế (Tứ Niệm Xứ)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
31/143-Đạo đế (Tứ Chánh Cần)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
32/143-Đạo đế (Tứ Như Ý Túc)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
33/143-Đạo đế (Ngũ Căn Ngũ Lực)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa

Videos

Video mới nhất

Thiền sư Thích Nhất Hạnh - người xây dựng hòa bình và thắp đuốc tỉnh thức trên toàn cầu
TT. Thích Nhật Từ chia sẻ trong lễ tưởng niệm Thiền sư Thích Nhất Hạnh (1926 - 2022), tại chùa Giác Ngộ, tối ngày 22/1/2022.
Đạo đức học Phật giáo l Dẫn nhập triết học Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online tại chùa Giác Ngộ, ngày 12/1/2022.
Thánh nhân giải thoát l Giải thoát luận Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online tại chùa Giác Ngộ, ngày 11/01/2022.
Giác ngộ l Giải thoát luận Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online tại chùa Giác Ngộ, ngày 11/01/2022.
7 loại vợ chồng
TT. Thích Nhật Từ giảng trong lễ hằng thuận, tại chùa Giác Ngộ, tháng 1/2022.
Sự xuất gia, tu tập và giác ngộ của Phật Thích Ca
TT. Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 9/1/2022.
Ý nghĩa giác ngộ Phật thành đạo l Thích Nhật Từ
TT. Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 10/1/2022.
Ba giai đoạn triết học Ấn giáo l Dẫn nhập triết học Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM, ngày 5/1/2022.