CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Phật Học Phổ Thông

Tab chính

Audio: 85
Mp3
9/143-Tụng Kinh Trì Chú Niệm Phật-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
21/143-Lục Hòa-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
36/143-Quán Sổ Tức-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
37/143-Quán Bất Tịnh-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
38/143-Quán Từ Bi-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
40/143-Quán Giới Phân Biệt-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
41/143-Bố Thí Ba La Mật (Lục Độ)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
42/143-Trì Giới Ba La Mật (Lục Độ)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
45/143-Thiền Định Ba La Mật (Lục Độ)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
46/143-Trí Huệ Ba La Mật (Lục Độ)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
55/143-Luật Tôn (10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa)-Phật Học Phổ Thông
59/143-Thiền tôn (tt) (10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa)-Phật Học Phổ Thông
64/143-Thiên Thai Tôn (10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa)-Phật Học Phổ Thông
78/143-A Nan không hiểu hỏi Phật (Kinh Lăng Nghiêm)-Phật Học Phổ Thông
81/143-Phật dạy chơn tâm phi tất cả tướng (Kinh Lăng Nghiêm)
85/143-A Nan hỏi Phật pháp tu viên thông (tt) (Kinh Lăng Nghiêm)-Phật Học Phổ Thông
89/143-Mười món ma về Hành Ấm và Thức Ấm (Kinh Lăng Nghiêm)
113/143-Duy Thức Tam Thập Tụng Dị giải (tt)-Phật Học Phổ Thông
135/143-Kinh Kim Cang (lược giải)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
140/143-Phần Duyên Khởi (Bát Nhã tâm kinh toát yếu)-Phật Học Phổ Thông
143/143-Một Sự Ngiệp Của Đời Tôi-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
1/143-Lời Nói Đầu (Quyển 1)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
2/143-Đạo Phật-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
4/143-Lược sử đức Phật từ thành đạo đến nhập Niết Bàn
5/143-Quy Y Tam Bảo-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
7/143-Sám Hối-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
8/143-Thờ Phật Lạy Phật Cúng Phật-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
11/143-Bát Quan Trai Giới-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
12/143-Nghi thức thọ Bát Quan Trai Giới-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
13/143-Bổn phận của Phật tử tại gia-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
14/143-Vu lan Bồn-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
17/143-Nhân Quả-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
18/143-Luân Hồi-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
20/143-Tứ Nhiếp Pháp-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
22/143-Tịnh Độ-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
24/143-Khái quát về Tứ Diệu Đế-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
27/143-Tập đế (tt)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
28/143-Diệt đế-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
29/143-Diệt đế (tt)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
30/143-Đạo đế (Tứ Niệm Xứ)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
31/143-Đạo đế (Tứ Chánh Cần)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
34/143-Đạo đế (Thất Bồ Đề Phần)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
35/143-Đạo đế (Bát Chánh Đạo)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
39/143-Quán Nhân Duyên-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa

Videos

Video mới nhất

Bốn điều không thể nghĩ bàn của bồ tát Quán Thế Âm
TT. Thích Nhật Từ giảng trong Lễ Hội Quan Âm tại chùa Quan Âm Đông Hải xã Vĩnh Hải, Thị xã Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng, ngày 19-03-2022.
Đừng vì tiền
TT. Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật, ngày 13/3/2022.
Kinh tế từ cái nhìn Phật giáo l Dẫn nhập triết học Phật giáo 2022
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM, ngày 9/3/2022.
Những điều không làm trong hôn nhân
TT. Thích Nhật Từu giảng trong lễ hằng thuận, tại chùa Giác Ngộ, tháng 3/2022.
Chiến tranh và hòa bình l Dẫn nhập triết học Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM, ngày 9/3/2022.
Hiến tạng khi sự sống được tiếp nối
Một chương trình của Đài Truyền hình An Viên, với sự tham dự của ca sĩ khách mời Phi Hùng