CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Phật Học Phổ Thông

Tab chính

Audio: 85
Mp3
9/143-Tụng Kinh Trì Chú Niệm Phật-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
21/143-Lục Hòa-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
36/143-Quán Sổ Tức-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
37/143-Quán Bất Tịnh-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
38/143-Quán Từ Bi-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
40/143-Quán Giới Phân Biệt-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
41/143-Bố Thí Ba La Mật (Lục Độ)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
42/143-Trì Giới Ba La Mật (Lục Độ)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
45/143-Thiền Định Ba La Mật (Lục Độ)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
46/143-Trí Huệ Ba La Mật (Lục Độ)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
55/143-Luật Tôn (10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa)-Phật Học Phổ Thông
59/143-Thiền tôn (tt) (10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa)-Phật Học Phổ Thông
64/143-Thiên Thai Tôn (10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa)-Phật Học Phổ Thông
78/143-A Nan không hiểu hỏi Phật (Kinh Lăng Nghiêm)-Phật Học Phổ Thông
81/143-Phật dạy chơn tâm phi tất cả tướng (Kinh Lăng Nghiêm)
85/143-A Nan hỏi Phật pháp tu viên thông (tt) (Kinh Lăng Nghiêm)-Phật Học Phổ Thông
89/143-Mười món ma về Hành Ấm và Thức Ấm (Kinh Lăng Nghiêm)
113/143-Duy Thức Tam Thập Tụng Dị giải (tt)-Phật Học Phổ Thông
135/143-Kinh Kim Cang (lược giải)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
140/143-Phần Duyên Khởi (Bát Nhã tâm kinh toát yếu)-Phật Học Phổ Thông
143/143-Một Sự Ngiệp Của Đời Tôi-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
1/143-Lời Nói Đầu (Quyển 1)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
2/143-Đạo Phật-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
4/143-Lược sử đức Phật từ thành đạo đến nhập Niết Bàn
5/143-Quy Y Tam Bảo-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
7/143-Sám Hối-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
8/143-Thờ Phật Lạy Phật Cúng Phật-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
11/143-Bát Quan Trai Giới-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
12/143-Nghi thức thọ Bát Quan Trai Giới-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
13/143-Bổn phận của Phật tử tại gia-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
14/143-Vu lan Bồn-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
17/143-Nhân Quả-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
18/143-Luân Hồi-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
20/143-Tứ Nhiếp Pháp-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
22/143-Tịnh Độ-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
24/143-Khái quát về Tứ Diệu Đế-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
27/143-Tập đế (tt)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
28/143-Diệt đế-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
29/143-Diệt đế (tt)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
30/143-Đạo đế (Tứ Niệm Xứ)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
31/143-Đạo đế (Tứ Chánh Cần)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
34/143-Đạo đế (Thất Bồ Đề Phần)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
35/143-Đạo đế (Bát Chánh Đạo)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
39/143-Quán Nhân Duyên-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
49/143-Lời Nói Đầu (Quyển 2)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
50/143-Lịch sử Phật Giáo Ấn Độ-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
54/143-Phong trào chấn hưng Phật Giáo-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
62/143-Duy Thức tôn (tt) (10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa)-Phật Học Phổ Thông
66/143-Thành Thật Tôn (10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa)-Phật Học Phổ Thông
69/143-Vũ Trụ Quan Phật Giáo-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
70/143-Vũ Trụ Quan Phật Giáo (tt)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
71/143-Nhân Sinh Quan Phật Giáo-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
73/143-Lời Tựa (Kinh Lăng Nghiêm)-Phật Học Phổ Thông
74/143-7 đoạn Phật hỏi về Tâm (Kinh Lăng Nghiêm)-Phật Học Phổ Thông
75/143-A Nan cầu Phật dạy phương pháp tu hành lần 2 (Kinh Lăng Nghiêm)
76/143-A Nan cầu Phật chỉ cái điên đảo (Kinh Lăng Nghiêm)
77/143-ANannghinếucáithấylàmìnhthìthântâmnàylàai(Kinh Lăng Nghiêm)
79/143-Hư không từ chơn tâm biến hiện (Kinh Lăng Nghiêm)-Phật Học Phổ Thông
82/143-A Nan thuật lại chổ mình ngộ và cầu Phật chỉ dạy pháp tu hành
83/143-A Nan hỏi Phật trói cột ở chổ nào và làm sao mở được (Kinh Lăng Nghiêm)
84/143-A Nan hỏi Phật pháp tu viên thông (Kinh Lăng Nghiêm)-Phật Học Phổ Thông
88/143-Mười món ma về Thọ Ấm và Tưởng Ấm (Kinh Lăng Nghiêm)
90/143-Lời Tựa và Chương Văn Thù (Kinh Viên Giác)-Phật Học Phổ Thông
91/143-Chương Phổ Hiền (Kinh Viên Giác)-Phật Học Phổ Thông
94/143-Chương Di Lặc Bồ tát (Kinh Viên Giác)-Phật Học Phổ Thông
95/143-Chương thanh tịnh huệ (Kinh Viên Giác)-Phật Học Phổ Thông
97/143-Chương Biện Âm (Kinh Viên Giác)-Phật Học Phổ Thông
98/143-Chương Tịnh Chư nghiệp chướng (Kinh Viên Giác)-Phật Học Phổ Thông
99/143-Chương Phổ Giác (Kinh Viên Giác)-Phật Học Phổ Thông
101/143-Chương Hiền Thiện Thủ (Kinh Viên Giác)-Phật Học Phổ Thông
102/143-Lời Nói Đầu (Quyển 3)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
106/143-Luận Đại Thừa Trăm Pháp (tt)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
108/143-Luận A Đà Na Thức (tt)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
110/143-Duy Thức Tam Thập Tụng Dị giải (tt)-Phật Học Phổ Thông
111/143-Duy Thức Tam Thập Tụng Dị giải (tt)-Phật Học Phổ Thông
114/143-Duy Thức Tam Thập Tụng Dị giải (tt)-Phật Học Phổ Thông
116/143-Nhơn Minh Luận-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
117/143-Nhơn Minh Luận (tt)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
118/143-Luận Đại Thừa Khởi Tín-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
119/143-Luận Đại Thừa Khởi Tín (tt)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
120/143-Luận Đại Thừa Khởi Tín (tt)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
127/143-Luận Đại Thừa Khởi Tín (tt)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
137/143-Kinh Kim Cang (lược giải)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
138/143-Kinh Kim Cang (lược giải)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
142/143-Chánh tông phần (tt) (Bát Nhã tâm kinh)-Phật Học Phổ Thông

Videos

Video mới nhất

Hương thơm đạo đức
Hương thơm đạo đức - TT. Thích Nhật Từ chia sẻ cho hơn 200 bạn trẻ tại Hưng Yên
4 hình ảnh ẩn dụ trong hôn nhân
4 hình ảnh ẩn dụ trong hôn nhân - TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng.
TT. Thích Nhật Từ tư vấn điều trị các bệnh về trầm cảm, rối loạn đa nhân cách, tâm thần hoang tưởng
TT. Thích Nhật Từ tư vấn điều trị các bệnh về trầm cảm, rối loạn đa nhân cách, tâm thần hoang tưởng
Lời tạm biệt Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe của vợ hiền
LỜI TẠM BIỆT CỰU THỦ TƯỚNG NHẬT BẢN SHINZO ABE CỦA VỢ HIỀN do TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng trong Khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật, ngày 10-07-2022.
Vượt qua ám ảnh về cái chết
Vượt qua ám ảnh về cái chết để tâm bình an ngay giây phút này - TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng.
Cẩm nang sống – Bổ ích từ khóa tu mùa hè
Cẩm nang sống – Bổ ích từ khóa tu mùa hè, những chia sẻ từ TT. Thích Nhật Từ
Những điều cần làm trong các ngày lễ quan trọng của kiếp người
Những điều cần làm trong các ngày lễ quan trọng của kiếp người - TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng.
Môn học Sư phạm hoằng pháp 2022 - Bài 4: Mục đích và đặc điểm hoằng pháp
BÀI 4: MỤC ĐÍCH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA HOẰNG PHÁP, TT. Thích Nhật Từ giảng dạy ngày 01-07-2022.