CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

5. Manjusri Bodhisattva heart incantation

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 0 (4 votes)
3.040 lượt nghe.
Bình luận