CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 11:Chương Mười Một Pháp - 3. Phẩm Tổng Kết