CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

kinh Tiểu Bộ - 061. Kinh tập - Chương 1: Phẩm Rắn - 04. Kinh Kasibbàradvàja