CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại Tuổi trẻ nên thông thái hơn - Thượng tọa Thích Nhật Từ thuyết giảng