CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 01: Một Pháp - 21. Phẩm Thiền Định - 2

Ấn tống
Album: 
Chương 01: Một Pháp
Trình bày: 
Chiếu Thành
Tác giả: 
Đại Tạng Kinh
Category: 
Kinh Tăng Chi
411
Bạn: Không có. TB: 2.2 (34 votes)
9.525 lượt nghe.
Bình luận