CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Hướng Dương

Hướng Dương tên đầy đủ là Nguyễn Hướng Dương. Người mở đầu cho ý tưởng
và hiện đang phụ trách "Thư Viện Sách Nói dành cho người mù".
Bình luận