CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Chuyển hóa trong niệm Phật. Kinh Niệm Phật Ba-la-mật 4, chương Mười pháp thù thắng (02/05/2008) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.6 (31 votes)
6.810 lượt nghe.
Bình luận