CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Tiểu Bộ - 1.5 Kinh Tập (Suttanipàta)

Tab chính

Audio: 72
Mp3
Kinh Tiểu Bộ - 058. Kinh Tập - Chương 1: Phẩm Rắn - 01. Kinh Rắn
Kinh Tiểu Bộ - 060. Kinh Tập - Chương 1: Phẩm Rắn - 03. Kinh Con Tê Ngưu Một Sừng
Kinh Tiểu Bộ - 061. Kinh Tập - Chương 1: Phẩm Rắn - 04. Kinh Kasibbàradvàja, Người Cày Ruộng
Kinh Tiểu Bộ - 062. Kinh Tập - Chương 1: Phẩm Rắn - 05. Kinh Cunda
Kinh Tiểu Bộ - 063. Kinh Tập - Chương 1: Phẩm Rắn - 06. Kinh Bại Vong
Kinh Tiểu Bộ - 064. Kinh Tập - Chương 1: Phẩm Rắn - 07. Kinh Kẻ Bần Tiện
Kinh Tiểu Bộ - 065. Kinh Tập - Chương 1: Phẩm Rắn - 08. Kinh Từ Bi
Kinh Tiểu Bộ - 066. Kinh Tập - Chương 1: Phẩm Rắn - 09. Kinh Hemavata
Kinh Tiểu Bộ - 067. Kinh Tập - Chương 1: Phẩm Rắn - 10. Kinh Alavaka
Kinh Tiểu Bộ - 068. Kinh Tập - Chương 1: Phẩm Rắn - 11. Kinh Thắng Trận
Kinh Tiểu Bộ - 069. Kinh Tập - Chương 1: Phẩm Rắn - 12. Kinh vị ẩn sĩ
Kinh Tiểu Bộ - 070. Kinh Tập - Chương 2: Tiểu Phẩm - 01. Kinh Châu Báu
Kinh Tiểu Bộ - 071. Kinh Tập - Chương 2: Tiểu Phẩm - 02. Kinh Hôi Thối
Kinh Tiểu Bộ - 072. Kinh Tập - Chương 2: Tiểu Phẩm - 03. Kinh Xấu Hổ
Kinh Tiểu Bộ - 073. Kinh Tập - Chương 2: Tiểu Phẩm - 04. Kinh Điềm Lành Lớn
Kinh Tiểu Bộ - 074. Kinh Tập - Chương 2: Tiểu Phẩm - 05. Kinh Sùciloma
Kinh Tiểu Bộ - 075. Kinh Tập - Chương 2: Tiểu Phẩm - 06. Kinh Hành Chánh Pháp
Kinh Tiểu Bộ - 076. Kinh Tập - Chương 2: Tiểu Phẩm - 07. Kinh Pháp Bà La Môn
Kinh Tiểu Bộ - 077. Kinh Tập - Chương 2: Tiểu Phẩm - 08. Kinh Chiếc Thuyền
Kinh Tiểu Bộ - 078. Kinh Tập - Chương 2: Tiểu Phẩm - 09. Kinh Thế Nào Là Giới
Kinh Tiểu Bộ - 079. Kinh Tập - Chương 2: Tiểu Phẩm - 10. Kinh Đứng Dậy
Kinh Tiểu Bộ - 080. Kinh Tập - Chương 2: Tiểu Phẩm - 11. Kinh Ràhula
Kinh Tiểu Bộ - 081. Kinh Tập - Chương 2: Tiểu Phẩm - 12. Vangiụsa
Kinh Tiểu Bộ - 082. Kinh Tập - Chương 2: Tiểu Phẩm - 13. Kinh Chánh Xuất Gia
Kinh Tiểu Bộ - 083. Kinh Tập - Chương 2: Tiểu Phẩm - 14. Kinh Dhammika
Kinh Tiểu Bộ - 084. Kinh Tập - Chương 3: Đại Phẩm - 01. Kinh Xuất Gia
Kinh Tiểu Bộ - 085. Kinh Tập - Chương 3: Đại Phẩm - 02. Kinh Tinh Cần
Kinh Tiểu Bộ - 086. Kinh Tập - Chương 3: Đại Phẩm - 03. Kinh Khéo Thuyết
Kinh Tiểu Bộ - 087. Kinh Tập - Chương 3: Đại Phẩm - 04. Kinh Sundarika Bhàradvàja
Kinh Tiểu Bộ - 088. Kinh Tập - Chương 3: Đại Phẩm - 05. Kinh Màgha
Kinh Tiểu Bộ - 089. Kinh Tập - Chương 3: Đại Phẩm - 06. Kinh Sabhiya
Kinh Tiểu Bộ - 090. Kinh Tập - Chương 3: Đại Phẩm - 07. Kinh Sela
Kinh Tiểu Bộ - 091. Kinh Tập - Chương 3: Đại Phẩm - 08. Kinh Mũi Tên
Kinh Tiểu Bộ - 092. Kinh Tập - Chương 3: Đại Phẩm - 09. Kinh Vàsettha
Kinh Tiểu Bộ - 093. Kinh Tập - Chương 3: Đại Phẩm - 10. Kinh Kokàliya
Kinh Tiểu Bộ - 094. Kinh Tập - Chương 3: Đại Phẩm - 11. Kinh Nàlaka
Kinh Tiểu Bộ - 095. Kinh Tập - Chương 3: Đại Phẩm - 12. Kinh Hai Pháp Tùy Quán
Kinh Tiểu Bộ - 096. Kinh Tập - Chương 4: Phẩm Tám - 01. Kinh Về Dục
Kinh Tiểu Bộ - 097. Kinh Tập - Chương 4: Phẩm Tám - 02. Kinh Hang Động Tám Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 098. Kinh Tập - Chương 4: Phẩm Tám - 03. Kinh Sân Hận Tám Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 099. Kinh Tập - Chương 4: Phẩm Tám - 04. Kinh Thanh Tịnh Tám Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 100. Kinh Tập - Chương 4: Phẩm Tám - 05. Kinh Tối Thắng Tám Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 101. Kinh Tập - Chương 4: Phẩm Tám - 06. Kinh Già Tám Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 102. Kinh Tập - Chương 4: Phẩm Tám - 07. Kinh Tissametteyya
Kinh Tiểu Bộ - 103. Kinh Tập - Chương 4: Phẩm Tám - 08. Kinh Pasùra
Kinh Tiểu Bộ - 104. Kinh Tập - Chương 4: Phẩm Tám - 09. Kinh Màgandiya
Kinh Tiểu Bộ - 104. Kinh Tập - Chương 4: Phẩm Tám - 10. Kinh Trước Khi Bị Hủy Hoại
Kinh Tiểu Bộ - 105. Kinh Tập - Chương 4: Phẩm Tám - 11. Kinh Tranh Luận
Kinh Tiểu Bộ - 106. Kinh Tập - Chương 4: Phẩm Tám - 12. Sự Tập Hợp Nhỏ Bé
Kinh Tiểu Bộ - 107. Kinh Tập - Chương 4: Phẩm Tám - 13. Những Vấn Đề To Lớn
Kinh Tiểu Bộ - 108. Kinh Tập - Chương 4: Phẩm Tám - 14. Kinh Tuvataka
Kinh Tiểu Bộ - 109. Kinh Tập - Chương 4: Phẩm Tám - 15. Kinh Chấp Trượng
Kinh Tiểu Bộ - 110. Kinh Tập - Chương 4: Phẩm Tám - 16. Kinh Sàriputta
Kinh Tiểu Bộ - 111. Kinh Tập - Chương 5: Trên Đường Đến Bờ Bên Kia - 01. Bài Kệ Mở Đầu
Kinh Tiểu Bộ - 112. Kinh Tập - Chương 5: Trên Đường Đến Bờ Bên Kia - 02. Câu Hỏi Của Thanh Niên Ajita
Kinh Tiểu Bộ - 113. Kinh Tập - Chương 5: Trên Đường Đến Bờ Bên Kia - 03. Câu Hỏi Của Thanh Niên Tissametteyya
Kinh Tiểu Bộ - 114. Kinh Tập - Chương 5: Trên Đường Đến Bờ Bên Kia - 04. Câu Hỏi Của Thanh Niên Punnaka
Kinh Tiểu Bộ - 115. Kinh Tập - Chương 5: Trên Đường Đến Bờ Bên Kia - 05. Câu Hỏi Của Thanh Niên Mettagù
Kinh Tiểu Bộ - 116. Kinh Tập - Chương 5: Trên Đường Đến Bờ Bên Kia - 06. Câu Hỏi Của Thanh Niên Dhotaka
Kinh Tiểu Bộ - 117. Kinh Tập - Chương 5: Trên Đường Đến Bờ Bên Kia - 07. Câu Hỏi Của Thanh Niên Upasiụva
Kinh Tiểu Bộ - 118. Kinh Tập - Chương 5: Trên Đường Đến Bờ Bên Kia - 08. Câu Hỏi Của Thanh Niên Nanda
Kinh Tiểu Bộ - 119. Kinh Tập - Chương 5: Trên Đường Đến Bờ Bên Kia - 09. Câu Hỏi Của Thanh Niên Hemaka
Kinh Tiểu Bộ - 120. Kinh Tập - Chương 5: Trên Đường Đến Bờ Bên Kia - 10. Câu Hỏi Của Thanh Niên Todeyya
Kinh Tiểu Bộ - 121. Kinh Tập - Chương 5: Trên Đường Đến Bờ Bên Kia - 11. Câu Hỏi Của Thanh Niên Kappa
Kinh Tiểu Bộ - 122. Kinh Tập - Chương 5: Trên Đường Đến Bờ Bên Kia - 12. Câu Hỏi Của Thanh Niên Jatukanniụ
Kinh Tiểu Bộ - 123. Kinh Tập - Chương 5: Trên Đường Đến Bờ Bên Kia - 13. Câu Hỏi Của ThanhNiên Bhadràvudha
Kinh Tiểu Bộ - 124. Kinh Tập - Chương 5: Trên Đường Đến Bờ Bên Kia - 14. Câu Hỏi Của Thanh Niên Udaya
Kinh Tiểu Bộ - 125. Kinh Tập - Chương 5: Trên Đường Đến Bờ Bên Kia - 15. Câu Hỏi Của Thanh Niên Posàla
Kinh Tiểu Bộ - 126. Kinh Tập - Chương 5: Trên Đường Đến Bờ Bên Kia - 16. Câu Hỏi Của Thanh Niên Magharàja
Kinh Tiểu Bộ - 127. Kinh Tập - Chương 5: Trên Đường Đến Bờ Bên Kia - 17. Câu Hỏi Của Thanh Niên Pingiya
Kinh Tiểu Bộ - Kinh Tập - Chương 5: Trên Đường Đến Bờ Bên Kia - 18. Kết Luận
Kinh Tiểu Bộ - 057. Kinh Tập - 00. Ban thực hiện

Videos