CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Tiểu Bộ - 3.2 Trưởng Lão Ni Kệ (Therigàthà)

Tab chính

Audio: 16
Mp3
Kinh Tiểu Bộ - 299. Trưởng Lão Ni Kệ - Phẩm 1: Tập Một Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 300. Trưởng Lão Ni Kệ - Phẩm 2: Tập Hai Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 301. Trưởng Lão Ni Kệ - Phẩm 3: Tập Ba Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 302. Trưởng Lão Ni Kệ - Phẩm 4: Tập Bốn Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 303. Trưởng Lão Ni Kệ - Phẩm 5: Tập Năm Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 304. Trưởng Lão Ni Kệ - Phẩm 6: Tập Sáu Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 305. Trưởng Lão Ni Kệ - Phẩm 7: Tập Bảy Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 306. Trưởng Lão Ni Kệ - Phẩm 8: Tập Tám Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 307. Trưởng Lão Ni Kệ - Phẩm 9: Tập Chín Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 308. Trưởng Lão Ni Kệ - Phẩm 10: Tập Mười Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 309. Trưởng Lão Ni Kệ - Phẩm 11: Tập Mười Hai Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 310. Trưởng Lão Ni Kệ - Phẩm 12: Tập Mười Sáu Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 311. Trưởng Lão Ni Kệ - Phẩm 13: Tập Hai Mươi Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 312. Trưởng Lão Ni Kệ - Phẩm 14. Tập Ba Mươi Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 313. Trưởng Lão Ni Kệ - Phẩm 15. Tập Bốn Mươi Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 314. Trưởng Lão Ni Kệ - Phẩm 16. Đại phẩm

Videos