CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Tiểu Bộ - 6 Chuyện tiền thân 3 (số 264-395)

Tab chính

Audio: 130
Mp3
Kinh Tiểu Bộ - 646. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 332. Chuyện chiếc gậy thúc xe (Tiền thân Rathalatthi
Kinh Tiểu Bộ - 656. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 342. Chuyệcn con khỉ (Tiền thân Vànara)
Kinh Tiểu Bộ - 687. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 373. Chuyện con chuột (Tiền thân Mùsika)
Kinh Tiểu Bộ - 578. Chuyện tiền thân - 16. Phẩm 3 bài kệ - 264. Chuyện đại vương Panàda (Tiền thân Mahà Panàda)
Kinh Tiểu Bộ - 579. Chuyện tiền thân - 16. Phẩm 3 bài kệ - 265. Chuyện mũi tên (Tiền thân Khurappa)
Kinh Tiểu Bộ - 580. Chuyện tiền thân - 16. Phẩm 3 bài kệ - 266. Chuyện con ngựa quí Tốc Như Phong (Tiền thân Vàta
Kinh Tiểu Bộ - 581. Chuyện tiền thân - 16. Phẩm 3 bài kệ - 267. Chuyện con cua (Tiền thân Kakkatà)
Kinh Tiểu Bộ - 582. Chuyện tiền thân - 16. Phẩm 3 bài kệ - 268. Chuyện kẻ làm hại vườn (Tiền thân Àràma Dùsa)
Kinh Tiểu Bộ - 583. Chuyện tiền thân - 16. Phẩm 3 bài kệ - 269. Chuyện nàng Sujàta (Tiền thân Sujàta)
Kinh Tiểu Bộ - 584. Chuyện tiền thân - 16. Phẩm 3 bài kệ - 270. Chuyện con cú (Tiền thân Ulùka)
Kinh Tiểu Bộ - 585. Chuyện tiền thân - 16. Phẩm 3 bài kệ - 271. Chuyện kẻ làm bẩn giếng nước (Tiền thân Udapà
Kinh Tiểu Bộ - 586. Chuyện tiền thân - 16. Phẩm 3 bài kệ - 272. Chuyện con cọp (Tiền thân Vyaggha)
Kinh Tiểu Bộ - 587. Chuyện tiền thân - 16. Phẩm 3 bài kệ - 273. Chuyện con rùa (Tiền thân Kacchapa)
Kinh Tiểu Bộ - 588. Chuyện tiền thân - 16. Phẩm 3 bài kệ - 274. Chuyện tham ăn (Tiền thân Lola)
Kinh Tiểu Bộ - 589. Chuyện tiền thân - 16. Phẩm 3 bài kệ - 275. Chuyện tham ăn (Tiền thân Lola)
Kinh Tiểu Bộ - 590. Chuyện tiền thân - 16. Phẩm 3 bài kệ - 276. Chuyện chánh pháp nước Kuru (Tiền thân Kurrudhamma)
Kinh Tiểu Bộ - 591. Chuyện tiền thân - 16. Phẩm 3 bài kệ - 277. Chuyện chim bồ câu (Tiền thân Romaka)
Kinh Tiểu Bộ - 592. Chuyện tiền thân - 16. Phẩm 3 bài kệ - 278. Chuyện con trâu (Tiền thân Mahisa)
Kinh Tiểu Bộ - 593. Chuyện tiền thân - 16. Phẩm 3 bài kệ - 279. Chuyện con hạc (Tiền thân Satapatta)
Kinh Tiểu Bộ - 594. Chuyện tiền thân - 16. Phẩm 3 bài kệ - 280. Chuyện kẻ phá hư giỏ (Tiền thân Puta-Dùsaka)
Kinh Tiểu Bộ - 595. Chuyện tiền thân - 16. Phẩm 3 bài kệ - 281. Chuyện trái xoài chính trung (Tiền thân Abbhantara)
Kinh Tiểu Bộ - 596. Chuyện tiền thân - 16. Phẩm 3 bài kệ - 282. Chuyện điều tốt nhất (Tiền thân Seyya)
Kinh Tiểu Bộ - 597. Chuyện tiền thân - 16. Phẩm 3 bài kệ - 283. Chuyện con heo rừng của thợ mộc (Tiền thân Vadda
Kinh Tiểu Bộ - 598. Chuyện tiền thân - 16. Phẩm 3 bài kệ - 284. Chuyện vận may (Tiền thân Siri)
Kinh Tiểu Bộ - 599. Chuyện tiền thân - 16. Phẩm 3 bài kệ - 285. Chuyện heo rừng trong hang thủy tinh (Tiền thân Mani
Kinh Tiểu Bộ - 600. Chuyện tiền thân - 16. Phẩm 3 bài kệ - 286. Chuyện con heo liên căn (Tiền thân Sàlùka)
Kinh Tiểu Bộ - 601. Chuyện tiền thân - 16. Phẩm 3 bài kệ - 287. Chuyện chê bai lợi nhuận (Tiền thân Làbha Garaha)
Kinh Tiểu Bộ - 602. Chuyện tiền thân - 16. Phẩm 3 bài kệ - 288. Chuyện xâu cá (Tiền thân Macch-Uddàna)
Kinh Tiểu Bộ - 603. Chuyện tiền thân - 16. Phẩm 3 bài kệ - 289. Chuyện mong ước khác nhau (Tiền thân Nàna-Chanda)
Kinh Tiểu Bộ - 604. Chuyện tiền thân - 16. Phẩm 3 bài kệ - 290. Chuyện thử thách giới đức (Tiền thân Vìnansa)
Kinh Tiểu Bộ - 605. Chuyện tiền thân - 16. Phẩm 3 bài kệ - 291. Chuyện cái bát thần (Tiền thân Bhadra Ghata)
Kinh Tiểu Bộ - 606. Chuyện tiền thân - 16. Phẩm 3 bài kệ - 292. Chuyện vua quạ Supatta (Tiền thân Supatta)
Kinh Tiểu Bộ - 607. Chuyện tiền thân - 16. Phẩm 3 bài kệ - 293. Chuyện thân hư hoại (Tiền thân Kàya-Vicchinda)
Kinh Tiểu Bộ - 608. Chuyện tiền thân - 16. Phẩm 3 bài kệ - 294. Chuyện con chim ăn trái đào (Tiền thân Jambu-Khàdak
Kinh Tiểu Bộ - 609. Chuyện tiền thân - 16. Phẩm 3 bài kệ - 295. Chuyện loài hạ liệt (Tiền thân Anta)
Kinh Tiểu Bộ - 610. Chuyện tiền thân - 296. Chuyện biển cả (Tiền thân Samudda)
Kinh Tiểu Bộ - 611. Chuyện tiền thân - 16. Phẩm 3 bài kệ - 297. Chuyện dục tình nhảm nhí (Tiền thân Kàma-Vìpala)
Kinh Tiểu Bộ - 612. Chuyện tiền thân - 16. Phẩm 3 bài kệ - 298. Chuyện trái sung (Tiền thân Udumbara)
Kinh Tiểu Bộ - 613. Chuyện tiền thân - 16. Phẩm 3 bài kệ - 299. Chuyện ẩn sĩ Komàya-Putta (Tiền thân Komàya)
Kinh Tiểu Bộ - 614. Chuyện tiền thân - 16. Phẩm 3 bài kệ - 300. Chuyện chó sói (Tiền thân Vaka)
Kinh Tiểu Bộ - 615. Chuyện tiền thân-17.Phẩm Bốn Bài Kệ-301.Chuyện tiểu vương Kàlinga(Tiền thân Cullakàlinga)
Kinh Tiểu Bộ - 616. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 302. Chuyện đại kỵ sĩ (Tiền thân Maha-Asàroha)
Kinh Tiểu Bộ - 617. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 303. Chuyện vị thánh vương (Tiền thân Ekaràja)
Kinh Tiểu Bộ - 618. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 304. Chuyện rắn thần Daddara (Tiền thân Daddara)
Kinh Tiểu Bộ - 619. Chuyện tiền thân-17.Phẩm Bốn Bài Kệ-305.Chuyện thử thách giới đức(Tiền thân Sìlavìmamasa
Kinh Tiểu Bộ - 620. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 306. Chuyện hoàng hậu Sujàta (Tiền thân Sujàta)
Kinh Tiểu Bộ - 621. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 307. Chuyện thân cây Hồng diệp (Tiền thân Palàsa)
Kinh Tiểu Bộ - 622. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 308. Chuyện chim gõ kiến (Tiền thân Javasakuna)
Kinh Tiểu Bộ - 623. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 309. Chuyện người tiện dân (Tiền thân Chavaka)
Kinh Tiểu Bộ - 624. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 310. Chuyện vị quốc sư Sayha (Tiền thân Sayha)
Kinh Tiểu Bộ - 625. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 311. Chuyện cây Nimbo (Tiền thân Pacimanda)
Kinh Tiểu Bộ - 626. Chuyện tiền thân-17.Phẩm Bốn Bài Kệ-312.Chuyện ẩn sĩ Kassapa chậm trễ(Tiền thân Kassapamand
Kinh Tiểu Bộ - 627 Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 313. Chuyện đạo lý kham nhẫn (Tiền thân Khantivàdi)
Kinh Tiểu Bộ - 628. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 314. Chuyện địa ngục nồi sắt (Tiền thân Lohakumb
Kinh Tiểu Bộ - 629. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 315. Chuyện miếng thịt (Tiền thân Mamsa)
Kinh Tiểu Bộ - 630. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 316. Chuyện con thỏ (Tiền thân Sasa)
Kinh Tiểu Bộ - 631. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 317. Chuyện khóc người chết (Tiền thân Mataradana)
Kinh Tiểu Bộ - 632. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 318. Chuyện vòng hoa Kanavera (Tiền thân Kanavera)
Kinh Tiểu Bộ - 633. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 319. Chuyện chim đa đa (Tiền thân Tittira)
Kinh Tiểu Bộ - 634. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 320. Chuyện dễ cho (Tiền thân Succaja)
Kinh Tiểu Bộ - 635. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 321. Chuyện kẻ đốt lều (Tiền thân Kutidùsaha)
Kinh Tiểu Bộ - 636. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 322. Chuyện tiếng động mạnh (Tiền thân Daddabha)
Kinh Tiểu Bộ - 637. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 323. Chuyện vua Brahmadatta (Tiền thân Brahmadatta)
Kinh Tiểu Bộ - 638. Chuyện tiền thân-17.Phẩm Bốn Bài Kệ-324.Chuyện thầy tu mặc áo da(Tiền thân Cammasàtaka)
Kinh Tiểu Bộ - 639. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 325. Chuyện con tắc kè (Tiền thân Godha)
Kinh Tiểu Bộ - 640. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 326. Chuyện thiên hoa Kakkàru (Tiền thân Kakkàru)
Kinh Tiểu Bộ - 641. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 327. Chuyện hoàng hậu Kàkàti (Tiền thân Kàkàti)
Kinh Tiểu Bộ - 642. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 328. Chuyện khóc người chết (Tiền thân Ananusociya)
Kinh Tiểu Bộ - 643. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 329. Chuyện con khỉ đen lớn (Tiền thân Kalabahu)
Kinh Tiểu Bộ - 644. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 330. Chuyện thử thách giới đức (Tiền thân Silavì
Kinh Tiểu Bộ - 645. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 331. Chuyện trưởng lão Kokàlika (Tiền thân Kokàlika
Kinh Tiểu Bộ - 647. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 333. Chuyện con tắc kè (Tiền thân Godha)
Kinh Tiểu Bộ - 648. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 334. Chuyện khuyến dụ quốc vương (Tiền thân Ràjo
Kinh Tiểu Bộ - 649. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 335. Chuyện chó rừng (Tiền thân Jambuka)
Kinh Tiểu Bộ - 650. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 336. Chuyện vương tử Chatta vĩ đại (Tiền thân Bra
Kinh Tiểu Bộ - 651. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 337. Chuyện cái sàng tọa (Tiền thân Pitha)
Kinh Tiểu Bộ - 652. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 338. Chuyện vỏ trấu (Tiền thân Thusa)
Kinh Tiểu Bộ - 653. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 339. Chuyện xứ Baveru (Tiền thân Bàveru)
Kinh Tiểu Bộ - 654. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 340. Chuyện trưởng giả Visayha (Tiền thân Visayha)
Kinh Tiểu Bộ - 655. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 341. Chuyện vua Kandari (Tiền thân Kandari)
Kinh Tiểu Bộ - 657. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 343. Chuyện con hạc (Tiền thân Kuntani)
Kinh Tiểu Bộ - 658. Chuyện tiền thân-17.Phẩm Bốn Bài Kệ-344.Chuyện người ăn trộm xoài(Tiền thân Ambacora)
Kinh Tiểu Bộ - 659. Chuyện tiền thân-17.Phẩm Bốn Bài Kệ-345.Chuyện con rùa lười biếng(Tiền thân Gajakumbha)
Kinh Tiểu Bộ - 660. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 346. Chuyện đạo sĩ Kesava (Tiền thân Kesava)
Kinh Tiểu Bộ - 661. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 347. Chuyện cái chày sắt (Tiền thân Ayakùta)
Kinh Tiểu Bộ - 662. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 348. Chuyện chốn rừng hoang (Tiền thân Aranna)
Kinh Tiểu Bộ - 663 Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 349. Chuyện lời gièm pha (Tiền thân Sandhibheda)
Kinh Tiểu Bộ - 664. Chuyện tiền thân-17.Phẩm Bốn Bài Kệ-350.Chuyện vấn đề của chư thiên(Tiền thân Devatàpanh
Kinh Tiểu Bộ - 665. Chuyện tiền thân-18.Phẩm Năm Bài Kệ-351.Chuyện vòng tai bằng ngọc(Tiền thân Manikundala)
Kinh Tiểu Bộ - 666. Chuyện tiền thân - 18. Phẩm Năm Bài Kệ - 352. Chuyện chàng Sujàta (Tiền thân Sujàta)
Kinh Tiểu Bộ - 667. Chuyện tiền thân-18.Phẩm Năm Bài Kệ -353.Chuyện cành cây thanh tịnh(Tiền thân Dhonasàkha)
Kinh Tiểu Bộ - 668. Chuyện tiền thân - 18. Phẩm Năm Bài Kệ - 354. Chuyện con rắn (Tiền thân Uraga)
Kinh Tiểu Bộ - 669. Chuyện tiền thân - 18. Phẩm Năm Bài Kệ - 355. Chuyện vương tử Ghata (Tiền thân Ghata)
Kinh Tiểu Bộ - 670. Chuyện tiền thân - 18. Phẩm Năm Bài Kệ - 356. Chuyệnn nam tử Kàrandiya (Tiền thân Kàrandiya)
Kinh Tiểu Bộ - 671. Chuyện tiền thân - 18. Phẩm Năm Bài Kệ - 357. Chuyện chim cút (Tiền thân Latukikà)
Kinh Tiểu Bộ - 672. Chuyện tiền thân-18.Phẩm Năm Bài Kệ-358.Chuyện tiểu vương tử hộ pháp(Tiền thân Culladhamma
Kinh Tiểu Bộ - 673. Chuyện tiền thân - 18. Phẩm Năm Bài Kệ - 359. Chuyện con nai vàng (Tiền thân Suvannamiga)
Kinh Tiểu Bộ - 674. Chuyện tiền thân - 18. Phẩm Năm Bài Kệ - 360. Chuyện hoàng hậu Sussondi (Tiền thân Sussondi)
Kinh Tiểu Bộ - 675. Chuyện tiền thân - 18. Phẩm Năm Bài Kệ - 361. Chuyện sắc đẹp (Tiền thân Vannàroha)
Kinh Tiểu Bộ - 676. Chuyện tiền thân-18.Phẩm Năm Bài Kệ-362.Chuyện thử nghiệm đức hạnh(Tiền thân Sìlavimamsa)
Kinh Tiểu Bộ - 677. Chuyện tiền thân - 18. Phẩm Năm Bài Kệ - 363. Chuyện hổ thẹn (Tiền thân Hiri)
Kinh Tiểu Bộ - 678. Chuyện tiền thân - 18. Phẩm Năm Bài Kệ - 364. Chuyện con đom đóm (Tiền thân Khajjopanaka)
Kinh Tiểu Bộ - 679. Chuyện tiền thân - 18. Phẩm Năm Bài Kệ - 365. Chuyện người luyện rắn (Tiền thân Ahigundika)
Kinh Tiểu Bộ - 680. Chuyện tiền thân - 18. Phẩm Năm Bài Kệ - 366. Chuyện con quỷ Gumbiya (Tiền thân Gumbiya)
Kinh Tiểu Bộ - 681. Chuyện tiền thân - 18. Phẩm Năm Bài Kệ - 367. Chuyện vị y sĩ già (Tiền thân Sàliya)
Kinh Tiểu Bộ - 682. Chuyện tiền thân - 18. Phẩm Năm Bài Kệ - 368. Chuyện dây trói buộc (Tiền thân Tacasàra)
Kinh Tiểu Bộ - 683. Chuyện tiền thân - 18. Phẩm Năm Bài Kệ - 369. Chuyện chàng trai Mittavinda (Tiền thân Mittavinda)
Kinh Tiểu Bộ - 684. Chuyện tiền thân - 18. Phẩm Năm Bài Kệ - 370. Chuyện cây hồng phượng vĩ (Tiền thân Palàsa)
Kinh Tiểu Bộ - 685. Chuyện tiền thân - 18. Phẩm Năm Bài Kệ - 371. Chuyện hoàng tử Kosala (Tiền thân Dighiti Kosala)
Kinh Tiểu Bộ - 686. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 372. Chuyện hai chú nai con (Tiền thân Migapotaka)
Kinh Tiểu Bộ - 688. Chuyện tiền thân-19. Phẩm Sáu Bài Kệ-374.Chuyện chàng tiểu xạ thủ(Tiền thân Culladhanuggaha)
Kinh Tiểu Bộ - 689. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 375. Chuyện chim bồ câu (Tiền thân Kapota)
Kinh Tiểu Bộ - 690. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 376. Chuyện người lái đò (Tiền thân Avàriya)
Kinh Tiểu Bộ - 691. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 377. Chuyện bà-la-môn Setakeku (Tiền thân Setakeku)
Kinh Tiểu Bộ - 692. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 378. Chuyện bà-la-môn Darìmukha (Tiền thân Darìmukha)
Kinh Tiểu Bộ - 693. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 379. Chuyện núi Neru (Tiền thân Neru)
Kinh Tiểu Bộ - 694. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 380. Chuyện thiên nữ Ásankà (Tiền thân Asankà)
Kinh Tiểu Bộ - 695. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 381. Chuyện chim thứu Migàlopa (Tiền thân Migàlopa)
Kinh Tiểu Bộ - 696. Chuyện tiền thân-19.Phẩm Sáu Bài Kệ-382.Chuyện hai thiên nữ Siri và Kàlakanni(Tiền thân Siri v
Kinh Tiểu Bộ - 697. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 383. Chuyện kê vương (Tiền thân Kukkuta)
Kinh Tiểu Bộ - 698. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 384. Chuyện pháp ấn (Tiền thân Dhammaddhaja)
Kinh Tiểu Bộ - 699. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 385. Chuyện lộc vương hoan hỷ (Tiền thân Nandiyamiga
Kinh Tiểu Bộ - 700. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 386. Chuyện con lừa (Tiền thân Kharaputta)
Kinh Tiểu Bộ - 701. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 387. Chuyện cây kim (Tiền thân Suci)
Kinh Tiểu Bộ - 702. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 388. Chuyện con heo mõm dài (Tiền thân Tundila)
Kinh Tiểu Bộ - 703. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 389. Chuyện con cua vàng (Tiền thân Suvannakakkata)
Kinh Tiểu Bộ - 704. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 390. Chuyện chim Mayhaka (Tiền thân Mayhaka)
Kinh Tiểu Bộ - 705. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 391. Chuyện vị tà thuật sư (Tiền thân Dhajavihettha)
Kinh Tiểu Bộ - 707. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 393. Chuyện món tàn thực (Tiền thân Vighàsa)
Kinh Tiểu Bộ - 708. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 394. Chuyện chim cút (Tiền thân Vattaka)

Videos