CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 8 năm 2008

Tab chính

Videos

Phước sinh Tịnh Độ (15/08/2008)
Giảng tại Chùa Phước Hải, Charlotte, NC, ngày 15-08-08.
Cầu an khánh tuế (16/08/2008)
Giảng tại Chùa Phước Hải, Chalortte, NC, ngày 16-08-08
Đạo làm cha mẹ (17/08/2008)
Giảng tại Chùa Phước Hải, Chalortte, NC, ngày 17-08-08.
Tuổi trẻ và pháp môn (20/08/2008)
Giảng tại Đạo tràng Tỉnh Giác, ngày 20-08-08
Vẫy tay chào (25/08/2008)
Giảng tại Đạo tràng Chính Đức, San Diego, ngày 25-08-08
Bốn Ân Lớn (30/08/2008)
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 30-08-08.
Không lầm nhân quả (08/08/2008)
Giảng tại Đạo tràng Diệu Liên, Virginia, ngày 08-08-08.
Tự do trong đạo Phật (09/08/2008)
Giảng tại Chùa Hoa Nghiêm, Virginia, ngày 09-08-08.
Ở đời vui đạo (13/08/2008)
Giảng tại Đạo tràng Diệu Anh, Philadelphia, ngày 13-08-08.