CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 03 - 2020

Tab chính

Videos

KINH NÀO CỦA ĐỨC PHẬT? - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020
VỰC DẬY LÒNG TIN VÀO CHÁNH PHÁP - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 01/03/2020
BẮT ĐẦU CHO NHÂN DUYÊN LÀNH - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020
SỰ THẬT VỀ XÁ LỢI - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 05/03/2020
Ý NGHĨA CỦA SỰ CẦU NGUYỆN, GIA HỘ - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020
MỤC ĐÍCH TÂM LINH CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 24/03/2020
PHẠM GIỚI SÁT SINH VỚI CÔN TRÙNG - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 02/03/2020
CÁCH VƯỢT QUA SỰ NÓNG GIẬN - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 05/03/2020