CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 03 - 2020

Tab chính

Videos

TRỊ BỆNH HOANG TƯỞNG - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 02/03/2020
BẢN CHẤT CỦA SỰ GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020
Ý NGHĨA CỦA SỰ CẦU NGUYỆN, GIA HỘ - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020
NGƯỜI ĐÃ MẤT CÓ CÒN QUY Y ĐƯỢC KHÔNG? - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 01/03/2020
VỰC DẬY LÒNG TIN VÀO CHÁNH PHÁP - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 01/03/2020
THỰC TẬP THIỀN QUA CHÚ ĐỊA BI - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020
HÓA GIẢI NGHIỆP UỐNG RƯỢU - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020