CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Hôn nhân khác tôn giáo, tụng kinh hằng ngày, bảo vệ Phật pháp, niệm Phật, Đức Phật và phát triển kinh tế Ấn Độ, quay về với đạo Phật

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.8 (25 votes)
5.836 lượt nghe.
Bình luận