CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Hạnh ban vô úy của Bồ-tát Quan Thế Âm 2 (31/10/2004)

Ấn tống
Tags: 
bo tat, hạnh, vô úy
Bạn: Không có. TB: 1.3 (27 votes)
5.359 lượt nghe.
Bình luận