CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Niệm Phật Ba La Mật 9: Năng lực bất tư nghì của niệm Phật (29/12/2009)

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.5 (32 votes)
6.492 lượt nghe.
Bình luận