CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bàn về Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân

Tab chính

Audio: 15
Mp3
01. Chương 1: Bàn về Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân
02. Các hình ảnh biểu tượng khác nhau giới thiệu Phật học trong Tây Du Ký
03. Chương 2: Tư tưởng Phật học của Ngô Thừa Ân biểu hiện qua Tây Du Ký 1
04. Chương 2: Tư tưởng Phật học của Ngô Thừa Ân biểu hiện qua Tây Du Ký 2
05. Chương 2: Tư tưởng Phật học của Ngô Thừa Ân biểu hiện qua Tây Du Ký 3
06. Chương 2: Tư tưởng Phật học của Ngô Thừa Ân biểu hiện qua Tây Du Ký 4
07. Chương 2: Tư tưởng Phật học của Ngô Thừa Ân biểu hiện qua Tây Du Ký 5
08. Chương 2: Tư tưởng Phật học của Ngô Thừa Ân biểu hiện qua Tây Du Ký 6
09. Chương 2: Tư tưởng Phật học của Ngô Thừa Ân biểu hiện qua Tây Du Ký 7
10. Chương 2: Tư tưởng Phật học của Ngô Thừa Ân biểu hiện qua Tây Du Ký 8
11. Chương 2: Tư tưởng Phật học của Ngô Thừa Ân biểu hiện qua Tây Du Ký 9
12. Chương 2: Tư tưởng Phật học của Ngô Thừa Ân biểu hiện qua Tây Du Ký 10
13. Chương 2: Tư tưởng Phật học của Ngô Thừa Ân biểu hiện qua Tây Du Ký 11
14. Chương 3: Ngô Thừa Ân hay Tây Du Ký với vấn đề một nền văn hóa hậu hiện đại
15. Triết lý giáo dục