CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Nghiên cứu về duy thức học

Tab chính

Audio: 17
Mp3
Lời giới thiệu
Lời nói đầu
Phần 1: Duy thức nhập môn - Chương 1: Khái niệm về duy thức học
Phần 1: Duy thức nhập môn - Chương 2: Tám thức tâm vương
Phần 1: Duy thức nhập môn - Chương 3: Tâm sở hữu pháp
Phần 1: Duy thức nhập môn - Chương 4: Sắc pháp, tâm bất tương ưng.. hành pháp và vô vi pháp
Phần 1: Duy thức nhập môn - Chương 5: Khái niệm một số thuật ngữ của duy thức
Phần 2: Bát thức quy củ tụng - Chương 1: Giải thích tụng tiền ngũ thức
Phần 2: Bát thức quy củ tụng - Chương 2: Giải thích tụng đệ lục thức
Phần 2: Bát thức quy củ tụng - Chương 3: Giải thích tụng đệ thất thức
Phần 2: Bát thức quy củ tụng - Chương 4: Giải thích tụng đệ bát thức
Phần 3: Duy thức nhị thập tụng - 1. Dẫn nhập
Phần 3: Duy thức nhị thập tụng - 2. Giải thích tụng văn
Phần 4: Duy thức 30 kệ tụng - Chương 1, 2: Tụng văn, Tiểu sử tác giả
Phần 4: Duy thức 30 kệ tụng - Chương 3: Giải thích tụng văn
Phần 4: Duy thức 30 kệ tụng - Chương 4: Cơ sở thành lập duy thức
Phần 4: Duy thức 30 kệ tụng - Chương 5, 6, 7: Duy thức tánh, Duy thức hạnh, Duy thức quả