CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Phật Cho Người Tại Gia

Tab chính

Audio: 64
Mp3
K22 - 01. Lời nói đầu
K22 - 02. Ý nghĩa và cách thức tụng kinh
K22 - 03. Kinh tiểu sử đức Phật
K22 - 04. Kinh người áo trắng
K22 - 05. Kinh mười nghiệp thiện
K22 - 06. Phật nói kinh tám điều trai giới
K22 - 07. Kinh nhân quả đạo đức
K22 - 09. Kinh lời vàng Phật dạy - Phần 2
K22 - 10. Kinh soi gương nhân cách
K22 - 11. Kinh phân biệt nghiệp báo
K22 - 12. Kinh định luật nghiệp
K22 - 13. Kinh nghiệp tạo sai biệt
K22 - 14. Kinh chuyển hóa nghiệp chướng
K22 - 15. Kinh phước thế gian
K22 - 16. Kinh thiện sinh
K22 - 17. Kinh phước đức
K22 - 18. Kinh tránh xa cánh cửa bại vong
K22 - 19. Kinh bảy loại vợ
K22 - 21. Kinh mọi người bình đẳng
K22 - 22. Kinh không có giai cấp
K22 - 23. Kinh sống trong hòa hợp
K22 - 24. Kinh hóa giải tranh cãi
K22 - 25. Kinh hòa hợp và hòa giải
K22 - 26. Kinh chuyển luân thánh vương
K22 - 27. Kinh đức hạnh của vua và tu sĩ
K22 - 28. Kinh quốc gia cường thịnh
K22 - 29. Kinh Hiền Nhân
K22 - 30. Kinh chuyển pháp luân
K22 - 31. Kinh mười hai nhân duyên
K22 - 32. Kinh chánh tri kiến
K22 - 33. Kinh ba dấu ấn thực tại
K22 - 34. Kinh thực tập vô ngã
K22 - 35. Kinh nhận diện vô ngã
K22 - 36. Kinh chuyển hóa cái tôi
K22 - 37. Kinh nền tảng đức tin
K22 - 38. Kinh kiến thức và trí tuệ
K22 - 39. Kinh thuyết minh và xác minh
K22 - 40. Kinh bảy điều nên biết
K22 - 41. Kinh ẩn dụ về bảy hạng người dưới nước
K22 - 42. Kinh tham ái là gốc khổ đau
K22 - 43. Kinh dụ ngôn người bắt rắn
K22 - 44. Kinh lời Phật qua các con số
K22 - 45. Kinh nương tưạ ai khi Phật qua đời?
K22 - 46. Kinh cốt lõi thiền tập
K22 - 47. Kinh bốn pháp quán niệm
K22 - 48. Kinh quán niệm hơi thở
K22 - 49. Kinh các cấp thiền quán
K22 - 50. Kinh bốn loại hành thiền
K22 - 51. Kinh ẩn dụ về thành trì
K22 - 52. Kinh sống trong hiện tại
K22 - 53. Kinh căn bản tu tập
K22 - 54. Kinh tu các pháp lành
K22 - 56. Phật nói kinh bốn vô lượng tâm
K22 - 57. Kinh từ bi và hồi hướng
K22 - 58. Kinh tám điều giác ngộ
K22 - 59. Kinh bảy cách dứt trừ khổ đau
K22 - 60. Kinh Phổ Môn
K22 - 61. Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Phật Dược Sư
K22 - 62. Kinh A Di Đà
K22 - 63. Kinh Sám hối sáu căn
K22 - 64. Kinh Sám hối hồng danh
K22 - 65. Phật Nói Kinh Vu Lan Bồn
K22 - 66. Phật Nói Kinh Báo Hiếu Công Ơn Cha Mẹ
K22 - 67. Phần sám nguyện - Bát Nhã tâm kinh

Videos