CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

#Hienmaunhandao #ThichNhatTu #Chuagiacngo #Daophatngaynay #Hienmau #Tutam #Bothi #Hienmauthubay #Hienmauchuagiacng

Hiến máu nhân đạo lần thứ 75 tại chùa Giác Ngộ
Sáng ngày 01/07/2023, gần 400 tình nguyện viên đã dành một buổi sáng cuối tuần về chùa Giác Ngộ để thực hiện nghĩa cử cao đẹp, hiến máu cứu người. Qua công tác khám sàng lọc và hiến máu, hàng trăm đơn vị máu với các thể tích 250ml, 350ml đã cùng góp vào Ngân hàng máu cho các bệnh viện tại TP.HCM để sẵn sàng trong việc cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện trong khu vực...