CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tịnh Độ

Tịnh Độ nhân gian (2016) Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Đình Quán, Hà Nội, ngày 17-12-2016.
Niệm Phật Giảng tại chùa Đại Giác, Quảng Bình, ngày 27/12/2015