CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 5

Tab chính

Audio: 20
Mp3
Chương 17: Pháp Hội Phú Lâu Na - Phẩm Đa Văn – Thứ Hai
Chương 17: Pháp Hội Phú Lâu Na - Phẩm Cụ Thiện Căn – Thứ Tư
Chương 17: Pháp Hội Phú Lâu Na - Phẩm Thần Thông Lực – Thứ Năm
Chương 17: Pháp Hội Phú Lâu Na - Phẩm Đại Bi – Thứ Sáu
Chương 17: Pháp Hội Phú Lâu Na - Phẩm Đáp Nạn – Thứ Bảy
Chương 17: Pháp Hội Phú Lâu Na - Phẩm Phú Lâu Na – Thứ Tám
Chương 17: Pháp Hội Phú Lâu Na - Phẩm Bất Thối – Thứ Ba
Chương 18: Pháp Hội Hộ Quốc Bồ Tát - Thứ Mười Tám Phần Đầu
Chương 18: Pháp Hội Hộ Quốc Bồ Tát - Thứ Mười Tám Phần Kết
Chương 19: Pháp Hội Úc Già Trưởng Giả - Thứ 19 - Phần Đầu
Chương 19: Pháp Hội Úc Già Trưởng Giả - Thứ 19 - Phần Kết
Chương 20: Pháp hội Vô Tận Phục Tạng - Thứ 20
Chương 20: Pháp Hội Thọ Ký Ảo Sư Bạt Đà La - Thứ 21
Chương 22: Pháp Hội Đại Thần Biến - Thứ Hai Mươi Hai Phần Đầu
Chương 22: Pháp Hội Đại Thần Biến - Thứ Hai Mươi Hai Phần Kết
Chương 23: Pháp Hội Ma Ha Ca Diếp - Thứ Hai Mươi Phần Đầu
Chương 23: Pháp Hội Ma Ha Ca Diếp - Thứ Hai Mươi Phần Kết
Chương 24: Pháp Hội Ưu Ba Ly - Thứ Hai Mươi Bốn
Chương 25: Pháp Hội Phát Thắng Chí Nguyện - Thứ Hai Mươi Lăm