CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6

Tiêu đề Mp3
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 26: Pháp hội Thiện Tý Bồ Tát - Thứ 26
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 27: Pháp Hội Thiện Thuận Bồ Tát - Thứ 27
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 28: Pháp Hội Dũng Mãnh Thọ Trưởng Giả - Thứ 28
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 29: Pháp Hội Ưu Đà Diên Vương - Thứ 29
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 30: Pháp Hội Diệu Huệ Đồng Nữ - Thứ 30
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 31: Pháp Hội Hằng Hà Thượng Ưu Bà Di - Thứ 31
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 32: Pháp Hội Vô Úy Đức Bồ Tát - Thứ 32
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 33: Pháp Hội Vô Cấu Thí Bồ Tát Ứng Biện - Phẩm Tự - Thứ Nhất
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 33: Pháp Hội Vô Cấu Thí Bồ Tát Ứng Biện - Phẩm Thanh Văn – Thứ Hai
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 33: Pháp Hội Vô Cấu Thí Bồ Tát Ứng Biện - Phẩm Bồ Tát – Thứ Ba
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 33: Pháp Hội Vô Cấu Thí Bồ Tát Ứng Biện - Phẩm Bồ Tát Hạnh – Thứ Tư
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 33: Pháp Hội Vô Cấu Thí Bồ Tát Ứng Biện - Phẩm Thọ Ký – Thứ Năm
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 34: Pháp Hội Công Đức Bửu Hoa Phu Bồ Tát - Thứ 34
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 35: Pháp Hội Thiện Đức Thiên Tử - Thứ 35
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 36: Pháp Hội Thiện Trụ Ý Thiên Tử - Phẩm Duyên Khởi - Thứ Nhất
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 36: Pháp Hội Thiện Trụ Ý Thiên Tử - Phẩm Khai Thiệt Nghĩa – Thứ Hai
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 36: Pháp Hội Thiện Trụ Ý Thiên Tử - Phẩm Văn Thù Thần Biến – Thứ Ba
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 36: Pháp Hội Thiện Trụ Ý Thiên Tử - Phẩm Phá Ma – Thứ Tư
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 36: Pháp Hội Thiện Trụ Ý Thiên Tử - Phẩm Bồ Tát Thân Hành – Thứ Năm
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 36: Pháp Hội Thiện Trụ Ý Thiên Tử - Phẩm Phá Bồ Tát Tướng – Thứ Sáu
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 36: Pháp Hội Thiện Trụ Ý Thiên Tử - Phẩm Phá Nhị Thừa Tướng – Thứ Bảy
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 36: Pháp Hội Thiện Trụ Ý Thiên Tử- Phẩm Phá Phàm Phu Tướng – Thứ Tám
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 36: Pháp Hội Thiện Trụ Ý Thiên Tử - Phẩm Thần Thông Chứng Thuyết - Thứ Chín
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 36: Pháp Hội Thiện Trụ Ý Thiên Tử - Phẩm Xưng Tán Phó Pháp – Thứ Mười
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 37: Pháp Hội A Xà Thế Vương Tử - Thứ 37
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 38: Pháp Hội Đại Thừa Phương Tiện - Thứ Ba Mươi Tám - Phần Đầu
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 38: Pháp Hội Đại Thừa Phương Tiện - Thứ Ba Mươi Tám - Phần Kết
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 39: Pháp Hội Hiền Hộ Trưởng Giả- Thứ 39 - Phần Đầu -
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 39: Pháp Hội Hiền Hộ Trưởng Giả - Thứ 39 - Phần Kết
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 40: Pháp Hội Tịnh Tín Ðồng Nữ - Thứ 40

Video mới nhất

Đầu bếp Phật pháp và thực đơn Phật pháp - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường TCPH Bình Định, ngày 14-07-2018.
Mười giá trị đạo đức cứu vớt cuộc sống - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Minh Tịnh, Bình Định, ngày 14-07-2018.
Phát triển trí tuệ cảm xúc bằng kỹ năng xã hội - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Long Hoa, Đà Nẵng, ngày 13-07-2018.
Vấn đáp: Để trở thành nhà chính trị, giúp bạn vươt qua khó khăn - TT. Thích Nhật Từ
Các câu hỏi về: Để trở thành nhà chính trị Giúp bạn vượt qua khó khăn Đề cao đạo đức trong việc tố giác tội phạm Sáu quy luật để cuộc sống hạnh phúc Đã được Thầy Nhật Từ giảng...
Kỹ năng phát triển trí tuệ cảm xúc - TT. Thích Nhật Từ
Kỹ năng phát triển trí tuệ cảm xúc - TT. Thích Nhật Từ Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 12-07-2018.
Lợi ích của trí tuệ cảm xúc - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Phổ Quang, ngày 08-07-2018
Những điều tâm huyết dành cho Phật tử - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 08-07-2018.
Chỉ số hạnh phúc và thành công - TT. Thích Nhật Từ
Chỉ số hạnh phúc và thành công - TT. Thích Nhật Từ Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Pháp Hoa, Đăk Nông, ngày 07-07-2018