CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tiểu Bộ Kinh - 4 Chuyện tiền thân 1 (số 1-120)

Tab chính

Audio: 119
Mp3
Kinh Tiểu Bộ - 410. Chuyện tiền thân - 10.Phẩm Litta - 096. Chuyện bát dầu (Tiền thân Telapatta)
Kinh Tiểu Bộ - 315. Chuyện tiền thân - 01.Phẩm Apannaka - 001. Chuyện Pháp tối thượng (Tiền thân Apannaka)
Kinh Tiểu Bộ - 316. Chuyện tiền thân - 01.Phẩm Apannaka - 002. Chuyện bài sa mạc (Tiền thân Vannupatha)
Kinh Tiểu Bộ - 317. Chuyện tiền thân - 01.Phẩm Apannaka - 003. Chuyện người buôn chè (Tiền thân Serivànija)
Kinh Tiểu Bộ - 318. Chuyện tiền thân - 01.Phẩm Apannaka - 004. Chuyện tiểu triệu phú (Tiền thân Cullakasetthì)
Kinh Tiểu Bộ - 319. Chuyện tiền thân - 01.Phẩm Apannaka - 005. Chuyện đấu gạo (Tiền thân Tandulanàli)
Kinh Tiểu Bộ - 320. Chuyện tiền thân - 01.Phẩm Apannaka - 006. Chuyện thiên pháp (Tiền thân Devadhamma)
Kinh Tiểu Bộ - 321. Chuyện tiền thân - 01.Phẩm Apannaka - 007. Chuyện nàng lượm củi (Tiền thân Katthahàri)
Kinh Tiểu Bộ - 322. Chuyện tiền thân - 01.Phẩm Apannaka - 008. Chuyện vua Gàmani (Tiền thân Gàmani)
Kinh Tiểu Bộ - 323. Chuyện tiền thân - 01.Phẩm Apannaka - 009. Chuyện vua Makhàdeva (Tiền thân Makhàdeva)
Kinh Tiểu Bộ - 324. Chuyện tiền thân - 01.Phẩm Apannaka - 010. Chuyện trưởng lão Sukhavihàri (Tiền thân Sukhavihàri)
Kinh Tiểu Bộ - 325. Chuyện tiền thân - 02.Phẩm giới - 011. Chuyện con nai điềm lành (Tiền thân Lakkhana)
Kinh Tiểu Bộ - 326. Chuyện tiền thân - 02.Phẩm giới - 012. Chuyện con nai cây đa (Tiền thân Nigrodhamiga)
Kinh Tiểu Bộ - 327. Chuyện tiền thân - 02.Phẩm giới - 013. Chuyện mũi tên (Tiền thân Kandina)
Kinh Tiểu Bộ - 328. Chuyện tiền thân - 02.Phẩm giới - 014. Chuyện con nai gió (Tiền thân Vàtamiga)
Kinh Tiểu Bộ - 329. Chuyện tiền thân - 02.Phẩm giới - 015. Chuyện con nai Kharàdiya (Tiền thân Kharàdiya)
Kinh Tiểu Bộ - 330. Chuyện tiền thân - 02.Phẩm giới - 016.Chuyện con nai có 3 cử chỉ (Tiền thân Tipallthamiga)
Kinh Tiểu Bộ - 331. Chuyện tiền thân - 02.Phẩm giới - 017. Chuyện gió thổi (Tiền thân Màluta)
Kinh Tiểu Bộ - 332. Chuyện tiền thân - 02.Phẩm giới - 018. Chuyện đồ ăn cúng người chết (Tiền thân Matakabhatta
Kinh Tiểu Bộ - 333. Chuyện tiền thân - 02.Phẩm giới - 019. Chuyện lễ cúng do có lời (Tiền thân Àyàcitabhatta)
Kinh Tiểu Bộ - 334. Chuyện tiền thân - 02.Phẩm giới - 020. Chuyện hồ Nalakapàna (Tiền thân Nalakapàna)
Kinh Tiểu Bộ - 335. Chuyện tiền thân - 03.Phẩm Kurunga - 021. Chuyện con nai sơn dương (Tiền thân Kurunga)
Kinh Tiểu Bộ - 336. Chuyện tiền thân - 03.Phẩm Kurunga - 022. Chuyện con chó (Tiền thân Kukkura)
Kinh Tiểu Bộ - 337. Chuyện tiền thân - 03.Phẩm Kurunga - 023. Chuyện con ngựa thành chủng (Tiền thân Bhojaniya)
Kinh Tiểu Bộ - 338. Chuyện tiền thân - 03.Phẩm Kurunga - 024. Chuyện đôi ngựa nòi tốt (Tiền thân Àjanna)
Kinh Tiểu Bộ - 339. Chuyện tiền thân - 03.Phẩm Kurunga - 025. Chuyện bến tắm (Tiền thân Tittha)
Kinh Tiểu Bộ - 340. Chuyện tiền thân - 03.Phẩm Kurunga - 026. Chuyện con voi ma Mahilàmukha (Tiền thân Mahilàmuka)
Kinh Tiểu Bộ - 341. Chuyện tiền thân - 03.Phẩm Kurunga - 027. Chuyện đôi bạn thân thiết (Tiền thân Abhinha)
Kinh Tiểu Bộ - 342. Chuyện tiền thân - 03.Phẩm Kurunga - 028. Chuyện con bò đại hỷ (Tiền thân Nandivisàla)
Kinh Tiểu Bộ - 343. Chuyện tiền thân - 03.Phẩm Kurunga - 029. Chuyện con bò đen (Tiền thân Kaniha)
Kinh Tiểu Bộ - 344. Chuyện tiền thân - 03.Phẩm Kurunga - 030. Chuyện con heo Munika (Tiền thân Munika)
Kinh Tiểu Bộ - 345. Chuyện tiền thân - 04.Phẩm Kulavaka - 031. Chuyện tổ chim con (Tiền thân Kulàvaka)
Kinh Tiểu Bộ - 346. Chuyện tiền thân - 04.Phẩm Kulavaka - 032. Chuyện múa ca (Tiền thân Nacca)
Kinh Tiểu Bộ - 347. Chuyện tiền thân - 04.Phẩm Kulavaka - 033. Chuyện sống hòa hợp (Tiền thân Sammodamàna)
Kinh Tiểu Bộ - 348. Chuyện tiền thân - 04.Phẩm Kulavaka - 034. Chuyện con cá (Tiền thân Maccha)
Kinh Tiểu Bộ - 349. Chuyện tiền thân - 04.Phẩm Kulavaka - 035. Chuyện con chim cút (Tiền thân Vattaka)
Kinh Tiểu Bộ - 350. Chuyện tiền thân - 04.Phẩm Kulavaka - 036. Chuyện con chim (Tiền thân Sakuna)
Kinh Tiểu Bộ - 351. Chuyện tiền thân - 04.Phẩm Kulavaka - 037. Chuyện con chim trĩ (Tiền thân Tittira)
Kinh Tiểu Bộ - 352. Chuyện tiền thân - 04.Phẩm Kulavaka - 038. Chuyện con cò (Tiền thân Nanda)
Kinh Tiểu Bộ - 353. Chuyện tiền thân - 04.Phẩm Kulavaka - 039. Chuyện người nô lệ Nanda (Tiền thân Nanda)
Kinh Tiểu Bộ - 354. Chuyện tiền thân - 04.Phẩm Kulavaka - 040. Chuyện hố than lửa cây keo (Tiền thân Khadirangàra)
Kinh Tiểu Bộ - 355. Chuyện tiền thân - 05.Phẩm Lợi ái - 041. Chuyện trưởng lão Losaka (Tiền thân Losaka)
Kinh Tiểu Bộ - 356. Chuyện tiền thân - 05.Phẩm Lợi ái - 042. Chuyện chim bồ câu (Tiền thân Kapota)
Kinh Tiểu Bộ - 357. Chuyện tiền thân - 05.Phẩm Lợi ái - 043. Chuyện con rắn tre (Tiền thân Veluka)
Kinh Tiểu Bộ - 358. Chuyện tiền thân - 05.Phẩm Lợi ái - 044. Chuyện con muỗi (Tiền thân Makasa)
Kinh Tiểu Bộ - 359. Chuyện tiền thân - 05.Phẩm Lợi ái - 045. Chuyện nữ tỳ Rohini (Tiền thân Rohini)
Kinh Tiểu Bộ - 360. Chuyện tiền thân - 05.Phẩm Lợi ái - 046. Chuyện kẻ làm hại vườn (Tiền thân Ràmadùsaka)
Kinh Tiểu Bộ - 361. Chuyện tiền thân - 05.Phẩm Lợi ái - 047. Chuyện rượu mạnh (Tiền thân Vàruni)
Kinh Tiểu Bộ - 362. Chuyện tiền thân - 05.Phẩm Lợi ái - 048. Chuyện Bà la môn Vedabbha (Tiền thân Vedabbha)
Kinh Tiểu Bộ - 363. Chuyện tiền thân - 05.Phẩm Lợi ái - 049. Chuyện các vì sao (Tiền thân Nakkhatta)
Kinh Tiểu Bộ - 364. Chuyện tiền thân - 05.Phẩm Lợi ái - 050. Chuyện những kẻ vô trí (Tiền thân Dummedha)
Kinh Tiểu Bộ - 365. Chuyện tiền thân - 06.Phẩm Àsimsa- 051. Chuyện vua Đại Giới Đức (Tiền thân Màhàsìlavà)
Kinh Tiểu Bộ - 366. Chuyện tiền thân - 06.Phẩm Àsimsa- 052. Chuyện tiểu Janaka (Tiền thân Cùla-Janaka)
Kinh Tiểu Bộ - 367. Chuyện tiền thân - 06.Phẩm Àsimsa- 053. Chuyện bình rượu đầy (Tiền thân Punnapàti)
Kinh Tiểu Bộ - 368. Chuyện tiền thân - 06.Phẩm Àsimsa- 054. Chuyện trái cây (Tiền thân Phala)
Kinh Tiểu Bộ - 369. Chuyện tiền thân - 06.Phẩm Àsimsa- 055. Chuyện 5 vũ khí (Tiền thân Pancàyudha)
Kinh Tiểu Bộ - 370. Chuyện tiền thân - 06.Phẩm Àsimsa- 056. Chuyện khối vàng (Tiền thân Kancanakkhandha)
Kinh Tiểu Bộ - 371. Chuyện tiền thân - 06.Phẩm Àsimsa- 057. Chuyện khỉ chúa (Tiền thân Vànarinda)
Kinh Tiểu Bộ - 373. Chuyện tiền thân - 06.Phẩm Àsimsa- 059. Chuyện tiếng trống (Tiền thân Bherivàda)
Kinh Tiểu Bộ - 374. Chuyện tiền thân - 06.Phẩm Àsimsa- 060. Chuyện thổi tù và (Tiền thân Sankkhadhama)
Kinh Tiểu Bộ - 375. Chuyện tiền thân - 07.Phẩm Nữ nhân - 061. Chuyện bài kinh khổ đau (Tiền thân Asàtamanta)
Kinh Tiểu Bộ - 376. Chuyện tiền thân - 07.Phẩm Nữ nhân - 062. Chuyện cô gái trên 7 tầng lầu (Tiền thân Andabhuta)
Kinh Tiểu Bộ - 377. Chuyện tiền thân - 07.Phẩm Nữ nhân - 063. Chuyện hiền sĩ Chà Là (Tiền thân Takka)
Kinh Tiểu Bộ - 378. Chuyện tiền thân - 07.Phẩm Nữ nhân - 064. Chuyện người vợ khó hiểu (Tiền thân Duràjàna)
Kinh Tiểu Bộ - 379. Chuyện tiền thân - 07.Phẩm Nữ nhân - 065. Chuyện nỗi bất mãn (Tiền thân Anabhirati)
Kinh Tiểu Bộ - 380. Chuyện tiền thân - 07.Phẩm Nữ nhân - 066. Chuyện hoàng hậu Từ Tâm (Tiền thân Mudulakkhana)
Kinh Tiểu Bộ - 381. Chuyện tiền thân - 07.Phẩm Nữ nhân - 067. Chuyện người đàn bà thôn quê (Tiền thân Ucchanga)
Kinh Tiểu Bộ - 382. Chuyện tiền thân - 07.Phẩm Nữ nhân - 068. Chuyện thành Saketa (Tiền thân Saketa)
Kinh Tiểu Bộ - 383. Chuyện tiền thân - 07.Phẩm Nữ nhân - 069. Chuyện con rắn phun nọc độc (Tiền thân Visavanta)
Kinh Tiểu Bộ - 384. Chuyện tiền thân - 07.Phẩm Nữ nhân - 070. Chuyện hiền giả Cái Cuốc (Tiền thân Kuddàla)
Kinh Tiểu Bộ - 385. Chuyện tiền thân - 08.Phẩm Varana - 071. Chuyện cây Varana (Tiền thân Varana)
Kinh Tiểu Bộ - 386. Chuyện tiền thân - 08.Phẩm Varana - 072. Chuyện tượng vương Đức Hạnh (Tiền thân Silavanàga)
Kinh Tiểu Bộ - 387. Chuyện tiền thân - 08.Phẩm Varana - 073. Chuyện đúng vậy chăng (Tiền thân Saccankira)
Kinh Tiểu Bộ - 388. Chuyện tiền thân - 08.Phẩm Varana - 074. Chuyện luật cây rừng (Tiền thân Rukkhadhamma)
Kinh Tiểu Bộ - 389. Chuyện tiền thân - 08.Phẩm Varana - 075. Chuyện con cá (Tiền thân Maccha)
Kinh Tiểu Bộ - 390. Chuyện tiền thân - 08.Phẩm Varana - 076. Chuyện người không sợ hãi (Tiền thân Asankiya)
Kinh Tiểu Bộ - 391. Chuyện tiền thân - 08.Phẩm Varana - 077. Chuyện giấc mộng lớn (Tiền thân Mahàsupina)
Kinh Tiểu Bộ - 392. Chuyện tiền thân - 08.Phẩm Varana - 078. Chuyện triệu phú Allìsa (Tiền thân Illìsa)
Kinh Tiểu Bộ - 393. Chuyện tiền thân - 08.Phẩm Varana - 079. Chuyện tiếng trống ồn ào (Tiền thân Kharasara)
Kinh Tiểu Bộ - 394. Chuyện tiền thân - 08.Phẩm Varana - 080. Chuyện người thợ dệt Bhimasena (Tiền thân Bhimasena)
Kinh Tiểu Bộ - 395. Chuyện tiền thân - 09.Phẩm Apayimha - 081. Chuyện uống rượu (Tiền thân Suràpàna)
Kinh Tiểu Bộ - 396. Chuyện tiền thân - 09.Phẩm Apayimha - 082. Chuyện nam tử Mittavinda (Tiền thân Mittavinda)
Kinh Tiểu Bộ - 397. Chuyện tiền thân - 09.Phẩm Apayimha - 083. Chuyện điềm xui xẻo (Tiền thân Kàlakanni)
Kinh Tiểu Bộ - 398. Chuyện tiền thân - 09.Phẩm Apayimha - 084. Chuyện cửa ngõ hạnh phúc (Tiền thân Atthassadvàra)
Kinh Tiểu Bộ - 399. Chuyện tiền thân - 09.Phẩm Apayimha - 085. Chuyện cây có trái lạ (Tiền thân Kimpakka)
Kinh Tiểu Bộ - 400. Chuyện tiền thân - 09.Phẩm Apayimha - 086. Chuyện thử thách giới đức (Tiền thân Sìlavìmamsana
Kinh Tiểu Bộ - 401. Chuyện tiền thân - 09.Phẩm Apayimha - 087. Chuyện điềm lành dữ (Tiền thân Mangala)
Kinh Tiểu Bộ - 402. Chuyện tiền thân - 09.Phẩm Apayimha - 088. Chuyện con bò Sàrambha (Tiền thân Sàrambha)
Kinh Tiểu Bộ - 403. Chuyện tiền thân - 09.Phẩm Apayimha - 089. Chuyện kẻ lừa đảo (Tiền thân Kuhaka)
Kinh Tiểu Bộ - 404. Chuyện tiền thân - 09.Phẩm Apayimha - 090. Chuyện kẻ vong ân (Tiền thân Akatannu)
Kinh Tiểu Bộ - 405. Chuyện tiền thân - 10.Phẩm Litta - 091. Chuyện chơi súc sắc ngộ độc (Tiền thân Litta)
Kinh Tiểu Bộ - 406. Chuyện tiền thân - 10.Phẩm Litta - 092. Chuyện đại bảo vật (Tiền thân Mahàsàra)
Kinh Tiểu Bộ - 407. Chuyện tiền thân - 10.Phẩm Litta - 093. Chuyện ngộ độc do luyến ái (Tiền thân Vissàsabhojana)
Kinh Tiểu Bộ - 408. Chuyện tiền thân - 10.Phẩm Litta - 094. Chuyện nỗi kinh hoàng (Tiền thân Lomahamsa)
Kinh Tiểu Bộ - 409. Chuyện tiền thân - 10.Phẩm Litta - 095. Chuyện vua Đại Thiện Kiến (Tiền thân Mahàsudassana)
Kinh Tiểu Bộ - 411. Chuyện tiền thân - 10.Phẩm Litta - 097. Chuyện điềm lành của tiên (Tiền thân Nàmasiddhi)
Kinh Tiểu Bộ - 412. Chuyện tiền thân - 10.Phẩm Litta - 098. Chuyện người lái buồn lừa đảo (Tiền thân Kùtavànij
Kinh Tiểu Bộ - 413. Chuyện tiền thân - 10.Phẩm Litta - 099. Chuyện hơn 1 ngàn kẻ ngu (Tiền thân Parosahassa)
Kinh Tiểu Bộ - 414. Chuyện tiền thân - 10.Phẩm Litta - 100. Chuyện sắc thân bất lạc (Tiền thân Asàtarùpa)
Kinh Tiểu Bộ - 415. Chuyện tiền thân - 11.Phẩm Parossata - 101. Chuyện hơn 100 kẻ ngu (Tiền thân Parosafa)
Kinh Tiểu Bộ - 416. Chuyện tiền thân - 11.Phẩm Parossata - 102. Chuyện người bán rau
Kinh Tiểu Bộ - 417. Chuyện tiền thân - 11.Phẩm Parossata - 103. Chuyện kẻ ngu (Tiền thân Veri)
Kinh Tiểu Bộ - 418. Chuyện tiền thân - 11.Phẩm Parossata - 104. Chuyện chàng trai Mittavinda (Tiền thân Mittavinda)
Kinh Tiểu Bộ - 419. Chuyện tiền thân - 11.Phẩm Parossata - 105. Chuyện con voi sợ chết (Tiền thân Dubblakattha)
Kinh Tiểu Bộ - 420. Chuyện tiền thân - 11.Phẩm Parossata - 106. Chuyện múc nước (Tiền thân Udancani)
Kinh Tiểu Bộ - 421. Chuyện tiền thân - 11.Phẩm Parossata - 107. Chuyện nghề ném đá (Tiền thân Sàlittaka)
Kinh Tiểu Bộ - 422. Chuyện tiền thân - 11.Phẩm Parossata - 108. Chuyện kỳ lạ (Tiền thân Bàhiya)
Kinh Tiểu Bộ - 423. Chuyện tiền thân - 11.Phẩm Parossata - 109. Chuyện bánh bột trấu đỏ (Tiền thân Kundakapùva)
Kinh Tiểu Bộ - 424. Chuyện tiền thân - 11.Phẩm Parossata - 110. Chuyện câu hỏi bao quát tất cả (Tiền thân Sabbasanh
Kinh Tiểu Bộ - 425. Chuyện tiền thân - 12.Phẩm Hamsa - 111. Chuyện câu hỏi của con lừa (Tiền thân Gadrabha-Panha)
Kinh Tiểu Bộ - 426. Chuyện tiền thân - 12.Phẩm Hamsa - 112. Chuyện câu hỏi của hoàng hậu Bất Tử (Tiền thân Amar
Kinh Tiểu Bộ - 427. Chuyện tiền thân - 12.Phẩm Hamsa - 113. Chuyện con chó rừng (Tiền thân Sigàla)
Kinh Tiểu Bộ - 428. Chuyện tiền thân - 12.Phẩm Hamsa - 114. Chuyện con cá nghĩ vừa (Tiền thân Mitacinti)
Kinh Tiểu Bộ - 429. Chuyện tiền thân - 12.Phẩm Hamsa - 115. Chuyện người giáo giới (Tiền thân Anusàsika)
Kinh Tiểu Bộ - 430. Chuyện tiền thân - 12.Phẩm Hamsa - 116. Chuyện người múa giáo (Tiền thân Dubbaca)
Kinh Tiểu Bộ - 431. Chuyện tiền thân - 12.Phẩm Hamsa - 117. Chuyện chim đa đa (Tiền thân Tittira)
Kinh Tiểu Bộ - 432. Chuyện tiền thân - 12.Phẩm Hamsa - 118. Chuyện chim cun cút (Tiền thân Vattaka)
Kinh Tiểu Bộ - 433. Chuyện tiền thân - 12.Phẩm Hamsa - 119. Chuyện con gà gáy phi thời (Tiền thân Akàlaràvi)
Kinh Tiểu Bộ - 434. Chuyện tiền thân - 12.Phẩm Hamsa - 120. Chuyện giải thoát sự trói buộc (Tiền thân Bandhanamokkh

Videos

Video mới nhất

Hương thơm đạo đức
Hương thơm đạo đức - TT. Thích Nhật Từ chia sẻ cho hơn 200 bạn trẻ tại Hưng Yên
4 hình ảnh ẩn dụ trong hôn nhân
4 hình ảnh ẩn dụ trong hôn nhân - TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng.
TT. Thích Nhật Từ tư vấn điều trị các bệnh về trầm cảm, rối loạn đa nhân cách, tâm thần hoang tưởng
TT. Thích Nhật Từ tư vấn điều trị các bệnh về trầm cảm, rối loạn đa nhân cách, tâm thần hoang tưởng
Lời tạm biệt Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe của vợ hiền
LỜI TẠM BIỆT CỰU THỦ TƯỚNG NHẬT BẢN SHINZO ABE CỦA VỢ HIỀN do TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng trong Khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật, ngày 10-07-2022.
Vượt qua ám ảnh về cái chết
Vượt qua ám ảnh về cái chết để tâm bình an ngay giây phút này - TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng.
Cẩm nang sống – Bổ ích từ khóa tu mùa hè
Cẩm nang sống – Bổ ích từ khóa tu mùa hè, những chia sẻ từ TT. Thích Nhật Từ
Những điều cần làm trong các ngày lễ quan trọng của kiếp người
Những điều cần làm trong các ngày lễ quan trọng của kiếp người - TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng.
Môn học Sư phạm hoằng pháp 2022 - Bài 4: Mục đích và đặc điểm hoằng pháp
BÀI 4: MỤC ĐÍCH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA HOẰNG PHÁP, TT. Thích Nhật Từ giảng dạy ngày 01-07-2022.