CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trung Bộ (61-80)

Tab chính

Audio: 20
Mp3
Kinh Trung Bộ - 061. Kinh Giáo giới La-hầu-la ở am-bà-la
Kinh Trung Bộ - 062. Đại kinh Giáo giới La-hầu-la
Kinh Trung Bộ - 063. Tiểu kinh Malunkyaputta
Kinh Trung Bộ - 064. Đại kinh Malunkyaputta
Kinh Trung Bộ - 065. Kinh Bhaddali
Kinh Trung Bộ - 066. Kinh Ví dụ con chim cáy
Kinh Trung Bộ - 067. Kinh Catuma
Kinh Trung Bộ - 068. Kinh Nalakapana
Kinh Trung Bộ - 069. Kinh Gulissani
Kinh Trung Bộ - 070. Kinh Kitagiri
Kinh Trung Bộ - 071. Kinh Vacchagotta về tam minh
Kinh Trung Bộ - 072. Kinh Vacchagotta về lửa
Kinh Trung Bộ - 073. Đại kinh Vacchagotta
Kinh Trung Bộ - 074. Kinh Trường Trảo
Kinh Trung Bộ - 075. Kinh Magantiya
Kinh Trung Bộ - 076. Kinh Sandaka
Kinh Trung Bộ - 077. Kinh Mahakuludayi
Kinh Trung Bộ - 078. Kinh Samanamandika
Kinh Trung Bộ - 079. Tiểu kinh Sakuludayi
Kinh Trung Bộ - 080. Kinh Vekhanassa

Videos