CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 01 năm 2010

Tab chính

Videos

Thịnh vượng trong hạnh phúc (16/01/2010)
Giảng tại chùa Hà Tân - Quảng Nam, ngày 16/01/2010
Tâm Kinh 5: Phá chấp bằng phủ định (17/1/2010)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 17/1/2010.
Chuyển nghiệp con Cọp (17/01/2010)
Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 17/01/2010
Logic học Phật giáo (2010) - Bài 3: Điều kiện chân lý của chủ trương
Giảng tại học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 19/01/2010.
Logic học Phật giáo (2010) - Bài 4: Chủ trương trái với chánh pháp và khoa học
Giảng tại học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 22/01/2010.
Ngụ ngôn con Cọp (24/01/2010)
Giảng tại chùa Kim Sơn, ngày 24/01/2010.
Thành đạo và thành đạt (24/10/2010)
Giảng tại chùa Phổ Quang, ngày 24/10/2010.
Niệm Phật và buông xả (01/01/2010)
Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 01/01/2010
Tâm Kinh 6: Phá chấp khổ và chứng đắc (24/1/2010)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 24/01/2010.
Thắc mắc về Tịnh Độ (01/01/2010)
Giảng tại chùa Bửu Quang, Kiên Giang, ngày 01/01/2009.
Không thể bại vong (17/01/2010)
Giảng tại chùa Minh Phước - Đà Nẵng, ngày 17/01/2010
Tha thứ để được an vui (02/01/2010)
Giảng tại chùa Phật Học, Cần Thơ, ngày 02/01/2010.

Video mới nhất

Tất cả chúng ta đều phải có một ngày ra đi
TT. Thích Nhật Từ chia sẻ trong lễ cúng dường Trai tăng, tại chùa Giác Ngộ, tháng 11/2021.
Nghiên cứu Phật giáo qua phương pháp Văn học l Phương pháp nghiên cứu 2021
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 12/11/2021.
Ba điều cần làm để giữ hạnh phúc trong hôn nhân
TT. Thích Nhật Từ giảng trong lễ hằng thuận tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/11/2021.
Ba điều cần làm để giữ hạnh phúc trong hôn nhân
TT. Thích Nhật Từ giảng trong lễ hằng thuận tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/11/2021.
Nghiên cứu Phật giáo qua phương pháp lịch sử l Phương pháp nghiên cứu 2021
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 12/11/2021.
Phương pháp nghiên cứu văn bản l Môn phương pháp nghiên cứu 2021
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện PGVN tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 5/11/2021.
Yêu cầu của luận văn và luận án l Phương pháp nghiên cứu
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 5/11/2021.
TT. Thích Nhật Nhật thuyết giảng trong lễ cúng dường Trai tăng ngày 12-11-2021
TT. Thích Nhật Từ chia sẻ trong lễ cúng dường Trai tăng, tại chùa Giác Ngộ, tháng 11/2021.