CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Một cuộc đời một vầng nhật nguyệt Tập 2

Tab chính

Audio: 27
Mp3
01. Gióng trống pháp bất tử
02. Kinh chuyển pháp luân 1
03. Kinh chuyển pháp luân 2
04. Kinh vô ngã tướng
05. Hóa độ công tử Yasa cùng với bạn hữu
06. Những bài pháp quan trọng tại lộc uyển dành cho thành phần ưu tú
07. Hóa độ nhóm vương tử ham chơi
08. Nhiếp hóa anh em đạo sĩ Kassapa 1
09. Nhiếp hóa anh em đạo sĩ Kassapa 2
10. Nhiếp hóa anh em đạo sĩ Kassapa 3
11. Về thăm lại đức vua Seniya Bimbisara 1
12. Về thăm lại đức vua Seniya Bimbisara 2
14. Hai vị đại đệ tử 1
15. Hai vị đại đệ tử 2
16. Thâu nhiếp Mahakassapa
17. Mùa an cư thứ hai
18. Về thăm quê hương
19. Hóa độ quyến thuộc 1
20. Hóa độ quyến thuộc 2
21. Các ông hoàng quý tộc ra đi
22. Thần y Jivaka Komarabhacca 1
23. Thần y Jivaka Komarabhacca 2
24. Đức tin
25. Lấy vàng đổi đất
26. Viếng thăm kỳ viên đại tịnh xá
27. Dạy dỗ bậc đại trí thức 1
28. Dạy dỗ bậc đại trí thức 2