CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tạng Thư Sống Chết tập 1

Tab chính

Audio: 17
Mp3
Tạng Thư Sống Chết tập 1 - 01. Lời giới thiệu
Tạng Thư Sống Chết tập 1 - 02. Trong tấm gương của cái chết
Tạng Thư Sống Chết tập 1 - 03. Vô thường
Tạng Thư Sống Chết tập 1 - 04. Tư duy và thay đổi
Tạng Thư Sống Chết tập 1 - 05. Bản chất và tâm
Tạng Thư Sống Chết tập 1 - 06. Bốn lỗi
Tạng Thư Sống Chết tập 1 - 07. Đưa tâm về nhà
Tạng Thư Sống Chết tập 1 - 08. Ba phương pháp thiền quán
Tạng Thư Sống Chết tập 1 - 09. Tiến hóa, nghiệp và tái sinh
Tạng Thư Sống Chết tập 1 - 10. Nghiệp
Tạng Thư Sống Chết tập 1 - 11. Bardo và những thực tại khác
Tạng Thư Sống Chết tập 1 - 12. Đời này: Bardo tự nhiên
Tạng Thư Sống Chết tập 1 - 13. Hướng đạo minh triết
Tạng Thư Sống Chết tập 1 - 14. Con đường tâm linh
Tạng Thư Sống Chết tập 1 - 15. Dòng ân sủng
Tạng Thư Sống Chết tập 1 - 16. Tự tánh sâu xa của tâm
Tạng Thư Sống Chết tập 1 - 17. Thiền định