CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tạng Thư Sống Chết tập 2

Tiêu đề Mp3
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 01. Lời khuyên tâm huyết giúp người sắp chết
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 02. Công việc chưa xong
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 03. Lòng bi mẫn: Viên ngọc như ý
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 04. Làm sao để thiền quán tâm bi
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 05. Giúp đỡ tinh thần người sắp chết
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 06. Hành trì cho người sắp chết
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 07. Phowa: Pháp chuyển di tâm thức
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 08. Tiến trình chết
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 09. Nền tảng
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 10. Tia sáng nội tại
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 11. Trung ấm tái sinh
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 12. Giúp đỡ sau khi chết
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 13. Giúp đỡ người đau buồn
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 14. Kinh nghiệm cận tử: Nấc thang lên trời?
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 15. Cảnh tượng địa ngục
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 16. Tiến trình phổ quát
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 17. Năng lực hỷ lạc
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 18. Sứ giả hòa bình
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 19. Phụ lục 1: Những câu hỏi về cái chết
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 20. Phụ lục 2: Hai mẩu chuyện
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 21. Phụ lục 3: Hai bài thần chú