CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh dụ ngôn người bắt rắn - Thầy Nhật từ giảng