CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Tương Ưng Bộ-Tập 1: Chương 1: Tương Ưng Chư Thiên-3. Phẩm Kiếm