CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Đâu chẳng phải là nhà

Tab chính

Videos

Bồ Tát Quan Âm cứu khổ cứu nạn
Lời: Kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn
Địa Tạng Vương Bồ Tát
Lời và ý: Kinh Địa Tạng
Đến đi một mình
Lời dẫn: Thái Bảo Lộc
Đêm qua sân trước một cành mai
Thi kệ: Thiền sư Mãn Giác Nhạc: Khánh Hoàng
Đâu chẳng phải là nhà
Thi kệ: Thiền sư Thường Chiếu Nhạc: Khánh Hoàng